ျမန္မာယန္စီမွ ကေလးငယ္မ်ား ဖြံၿဖိဳးေရး အတြက္ ကူညီျခင္း

childdevlop 1ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေစာင္႔ေရွာက္မႈ နယ္ပယ္တြင္ မိုင္းၿမိဳ႕သည္ လူ႕မႈ႕ အဖြဲ႔အစည္း၏ မူလ စင္တာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
 
အသက္ ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္မ်ား၏ အဟာရဖြံၿဖိဳးမႈကို ေလ႔လာရန္၊ ကေလး သူငယ္မ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ရန္ အတြက္္ အသက္အရြယ္အလိုက္ - အေလးခ်ိန္၊ အသက္အရြယ္အလိုက္ - အရပ္အျမင္႔၊ အရပ္ျမင္႔အလိုက္ - ကိုယ္ အေလးခ်ိန္ ႏွင္႕ သက္ဆိုင္သည္႕ ႀကီးထြားမႈညႊန္းကိန္းကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾကသည္႔။ ဤ ႀကီးထြားမႈညႊန္းကိန္းမ်ားကို ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႔နယ္ ဦးစီးဌာန မွ တိုင္းတာေပးခဲ႔ပါသည္။ ၎ အစီစဥ္ကုိ ၂၀၁၈ ၊ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ ေန႔ ျမန္မာယန္စီ မိုင္းၿမိဳ႕ဝန္ထမ္း ေဆးရံုတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။ ကေလးမ်ား၏ က်န္းမာဖြံျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား ေသခ်ာစြာသိရွိေစရန္ ေဒသရွိ စုစုေပါင္း မိခင္ အေယာက္ ၂၀၀ ခန္႔ ႏွင္႔ ၎တို႕၏ ကေလးမ်ား သည္ ဤအစီစဥ္တြင္ ပါဝင္ခဲ႔ၾကသည္။
 
childdevlop 3
childdevlop 4

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.