ရပ္ရြာလူငယ္မ်ား ႏွင္႔ သသာဝပတ္ဝန္းက်င္

kyaukmyet schooltalk 2
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ ႏွင္႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ က်န္းမာေရးဆိုုင္ရာ ဗဟုသုတ၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ား၊ ေက်းရြာပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္႔ပတ္သက္ေသာအရာမ်ား အစရွိသည္႔ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင္႔ ျမန္မာယန္စီ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ေက်ာက္မ်က္ေက်းရြာရွိ ကေလးမ်ားအတြက္ အသိပညာေပးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲ ကို ၂၀၁၈၊ ၾသဂုတ္လ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ က်င္ပေပးခဲ႔သည္။ QHSE ဌာနရွိ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင္႔ ေပါင္းစပ္ညွိႏွိဳင္းေရး CSD ဌာနရွိ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ က်န္းမာေရးႏွင္႔ သဘာဝ ပတ္ဝန္း က်င္ ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေက်ာက္မ်က္ေက်းရြာအျခခံ ပညာမူလတန္းေက်ာင္းတြင္ ေဟာေျပာခဲ႔သည္။
ေက်ာက္မ်က္ေက်းရြာမွ ေရြးေကာက္ထားေသာ CSD ကိုယ္စား လွယ္ ႏွင္႔ အတူ MYTCLမွ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား လည္းတက္ေရာက္ခဲ႔ၾကသည္။ ျမန္မာယန္စီ ကိုယ္စား ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ စာေရးကိရိယာမ်ား လွဴဒါန္းခဲ႔သည္။ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီသည္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေရရွည္တည္တံေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတစ္ကာ စံခ်ိန္စံညႊန္း ႏွင္႔အညီ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း ရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း အဖြဲ႔မ်ားမွ ရွင္းလင္း ေဟာေျပာခဲ႔သည္။၎ေနာက္ ဆရာမ (၅) ဦးႏွင္႔ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း ( ၈၄) ဦးတို႔သည္ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားစြာျဖင္႔ ေဟာေျပာပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ႕ၾကသည္။
 
kyaukmyet schooltalk 3
kyaukmyet schooltalk 1

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.