ရပ္ရြာ လူငယ္မ်ား၏ အသိပညာ ျမွင္႔တင္ျခင္း

htannaungkone talk1
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၁) ရက္ေန႔ ျမန္မာယန္စီမွ ပတ္ဝန္းက်င္ ေက်းရြာ မ်ားသို႕ အသိပညာေပး ေဟာေျပာ ရန္ ရည္ရြယ္၍ QHSE ဌာန ႏွင္႔ PR & CSD ဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ ေသာ အထူးဖြဲ႔စည္းထား သည္႕ အဖြဲ႕သည္ ထေနာင္းကုန္းေက်းရြာ ပညာပေဒသာ လူငယ္ဖြံၿဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာ တြင္ကုမၸဏီ၏ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းမႈ လိုက္နာ လုပ္ေဆာင္ေနမႈ မ်ားကို အသိပညာေပး ေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။ ေက်းရြာရွိေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား က်န္းမာေရးႏွင္႔ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစသည္႔ အသိပညာမ်ား တိုတက္ေစရန္ ႏွင္႔ ျမန္မာယန္စီ၏ အတက္ပညာ ဗဟုသုတမ်ားကိုလည္း ျဖန္႔ေဝေပးၿပီး သတၱဳတူးေဖာ္သည္႔ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္သည္တို႔ကို အျပန္အလွန္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ႔သည္။ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီသည္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေရရွည္တည္တံေစ ရန္အတြက္ႏိုင္ငံတစ္ကာစံခ်ိန္စံညႊန္း ႏွင္႔အညီ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း အဖြဲ႔မ်ားမွ ရွင္းလင္း ေဟာေျပာခဲ႔သည္။
ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး ေဒၚၾကည္၊ ဆရာမ (၂၃) ဦးႏွင္႔ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း ( ၃၀၅) ဦးတို႔သည္ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားစြာျဖင္႔ ေဟာေျပာပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ႕ၾကသည္။ ျမန္မာယန္စီကိုယ္စား PR & CSD ဌာနမွ တာဝန္ရွိလူႀကီးမင္း မ်ားမွ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ စာေရးကိရိယာမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ႔သည္။
 
htanaunggon talk4
htanaunggon talk3
htanaunggon talk2

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.