မီးေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း

firepreparedness 1
ျမန္မာယန္စီ လုပ္ငန္းခြင္ ေနရာတိုင္းတြင္ မီးေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး သည္ အဓိကအေရးပါေသာအရာ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီရွိ ဌာနအားလံုးမွ လည္း လစဥ္အလိုက္အေရးေပၚေလ႔ က်င္႔ခန္းမ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။
 
မီးၿငိမ္းသတ္မႈအား ႀကိဳတင္ ေလ႕က်င္႔ျခင္းအား ျဖင္႔ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအား အသိပညာဗဟုသုတမ်ားလည္းရရွိေစမည္ ျဖစ္ၿပီး မိမိကိုယ္တိုင္ႏွင္႔ အျခာသူမ်ားအား မီေဘးအႏၱရာယ္ မွ ဒဏ္ရာရရွိျခင္းမရွိဘဲ လံုျခံဳေဘးကင္းစြာ လြတ္ေျမာက္ ေစရန္ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာယန္စီ၏ လုပ္ထုံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း PR & CSD ဌာနမွ မီးၿငိမ္းသတ္မႈ႕ေလ႔က်င္႔ျခင္းကို စက္တင္ဘာလ (၁၉)ရက္ေန႔ နံနက္ (၉း၃၀)ခန္႔တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။ မီးျငိမ္းသတ္မႈျဖစ္စဥ္မွာ ၁၀ မိနစ္ခန္႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။ PR & CSD ဌာနမွ စုစုေပါင္းဝန္ထမ္း (၇)ဦး မွလည္း တက္ၾကြ စြာပါဝင္ခဲ႔ၾကသည္။ နိုင္ငံတစ္ကာစံခ်ိန္စံညႊန္း ISO 9001, 14001,OHSAS 18001 ႏွင္႔အတူ မီးေဘးကယ္ဆယ္ေရး ေလ႔က်င္႔မႈကို မွတ္တမ္းတင္ခဲ႔ျပီး QHSE ဌာန ႏွင္႔ ျမန္မာယန္စီမီးသတ္ (ဖုန္းနံပါတ္- ၅၅၅၅ ) သို႔သတင္းပို႔ခဲ႔ပါသည္။
 
firepreparedness 2
firepreparedness 3

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.