ကြ်ႏ္ုပ္တို႕အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အသိပညာ မၽွေဝျခင္း

ayegone talk 2
ျမန္မာယန္စီမွ တာဝန္ရွိလူႀကီးမင္းမ်ား ျဖစ္သည္႕ PR & CSD ဌာန၊ QHSE ဌာနတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင္႕ အတူ ျမန္မာယန္စီ ကုမၸဏီ ပတ္ဝန္းက်င္ ေက်းရြာမ်ားရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တစ္လတစ္ႀကိမ္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား က်င္းပရန္အစီစဥ္ေရးဆြဲခဲ႕ၾကသည္။ ၂၀၁၈ ေအာက္တိုဘာလ (၅) ရက္ေန႕တြင္ ေအးကုန္းေက်းရြာ အေျခခံ ပညာ မူလတန္း ေက်ာင္းတြင္ ေဟာေျပာပြဲ က်င္းပခဲ႔သည္။ ေက်းရြာရွိေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ အသိပညာမ်ား တိုတက္ေစရန္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္႔ ဆက္စပ္လ်ွက္ရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ေဘး အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရးဗဟုသုတမ်ား၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ၊ျမန္မာယန္စီ၏ အသိပညာအတက္ပညာရွင္မ်ားမွ မိမိတို႕၏အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ေဝမွ်ျခင္း ၊ သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္သည္တို႔ကို ကေလးငယ္မ်ားႏွင္႔ အေမးအေျဖျပဳလုပ္ကာ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ႔သည္။ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီသည္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေရရွည္တည္တံေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတစ္ကာ စံခ်ိန္စံညႊန္း ႏွင္႔အညီ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း အဖြဲ႔မ်ားမွ ရွင္းလင္း ေဟာေျပာခဲ႔သည္။
ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး ႏွင္႔ ဆရာမ (၅) ဦး၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း (၇၁) ဦးတို႔သည္ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားစြာျဖင္႔ ေဟာေျပာပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ႕ၾကသည္။ ျမန္မာယန္စီကိုယ္စား PR & CSD ဌာနမွ တာဝန္ရွိလူႀကီးမင္း မ်ားမွ ေက်ာင္း သား/ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ စာေရးကိရိယာမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ႔သည္။
 
ayegone talk 3
ayegone talk 4
ayegone talk 1

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.