လုပ္ငန္းခြင္ ေဘး အႏၱရယ္္ ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး စီမံခန္႕ခြဲမွူ သင္တန္း

ohs training 1

လုပ္ငန္းခြင္ ေဘး အႏၱရယ္္ ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး စီမံခန္႕ခြဲမွူ စနစ္ ဆိုသည္မွာ ခြဲျခားသတ္မွတ္ရန္၊ အကဲျဖတ္ရန္၊ က်ေရာက္လာမည္႕ေဘး အႏၱရာယ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႏွင္႕ အေရးေပၚတုန္႕ျပန္ရန္ စသည္ျဖင္႕ စနစ္က်သည္႕ အစီစဥ္ျဖစ္သည္။ ယခင္ျဗိတိလ်ွတို႕၏ စနစ္ျဖစ္သည္႕ OHSAS 18001 သည္ ျမန္မာယန္စီမွလက္ေတြ႕အသံုးျပဳလွ်က္ရွိေသာ္လည္း လုပ္ငန္းခြင္ ေဘး အႏၱရယ္္ ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး စီမံခန္႕ခြဲမႈစနစ္ ISO 45001 အသစ္သို႕ ၂၀၁၉ ေမလတြင္ ျမန္မာယန္စီမွ ေျပာင္းလဲ မည္ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းခြင္ ေဘး အႏၱရယ္္ ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး စီမံခန္႕ခြဲမွူ စနစ္ ကို သိရွိၿပီး ဗဟုသုတရေစရန္ ျမန္မာယန္စီ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိ ဌာနအားလံုးမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးကို လုပ္ငန္းခြင္ ေဘး အႏၱရယ္္ ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး စီမံခန္႕ခြဲမွူ သင္တန္း (OHS) ကို ျမန္မာယန္စီမွ သင္တန္းပို႕ခ်ခဲ႕သည္။Lead auditor and Principle Consultant of Green EHSS Consultancy Co.,Ltd မွ ေဒၚ Catherine စိုးစိုးေအာင္ သင္ၾကားသည္႕ Level- 1, Level -2, Level -3, and the Train the Trainer Course စသည္႕ အမ်ိဳးအစားမ်ားျဖင္႕ ျမန္မာယန္စီ ဝန္ထမ္းမ်ား သည္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘး အႏၱရယ္္ ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး စီမံခန္႕ခြဲမွူႏွင္႕ ပတ္သက္သည္တို႕ ကို ေလ႕လာခဲ႕ပါသည္။ ေနာက္တစ္ဆင္႕အေနျဖင္႕ ျမန္မာယန္စီအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးကို သင္တန္းေပးရန္ ျမန္မာယန္စီ trainers အသစ္ မ်ားမွ စတင္သင္တန္းပို႕ခ်ရန္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္ ျမန္မာယန္စီ၏ HSE ဒါရို္က္တာ မစ္စတာေဝါလစ္ ႏွင္အတူ တရုတ္ trainer တို႕ ညွိႏႈိင္းကာ ISO systems စနစ္ စီမန္ခန္႕ခြဲ မႈကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း သယ္ေဆာင္လာမည္ျဖစ္သည္။

ohs training 2

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.