ဘိန္းႏြယ္ေခ်ာင္ေက်းရြာ CSR က်န္းမာေရးေစာင္႕ေရွာက္မႈ႕

mmd banenwechaung 1
၂၀၁၉ ေမလ (၄) ရက္ေန႕ တြင္ ျမန္မာယန္စီ အခမဲ႕က်န္းမာေရးေဆးကုသမႈ႕ အဖြဲ႕မွ ဘိန္းႏြယ္ေခ်ာင္ေက်းရြာသို႕ သြားေရာက္၍ ပံုမွန္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးခဲ႕ၿပီး MYTCL MMT Field Assistant, ေဒၚလင္းလင္းစိန္းမွ ေက်းရြာ ႏွင္႕အတူ နီးကပ္စြာ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႕သည္။
ျမန္မာယန္စီေၾကးနီကုမၸဏီ၏ စီစဥ္မႈျဖင္႕ ေက်းရြာ တစ္ရြာမွ တစ္ရြာ (ေရြ႕လ်ား )က်န္းမာေရး ကာကြယ္ေစာင္႔ ေရွာက္မႈမ်ားကို စီမံေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၿပီး mobile medical team ႏွင္႔ ဆရာဝန္မ်ား သူနာျပဳမ်ား က ႏွစ္စဥ္ ေထာက္ပံ႕ေပးလ်က္ရွိသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာ စုစုေပါင္း (၁၈) ေက်းရြာရွိသည္႕အနက္ (၁၆) ရြာသည္ ေရြ႕လ်ားေဆးကုသေရးအဖြဲ႕၏ ေဆးကုသမႈ႕ကို လစဥ္အလွည္႕က် တိုက္ရိုက္ဝန္ေဆာင္မႈ႕ရရွိလ်က္ရွိသည္။ ထိုေက်းရြာအားလံုးသို႕ လစဥ္လတိုင္း ပံုမွန္ သံုးႀကိမ္မ်ွ သြားေရာက္ခဲ႕သည္။
 
mmd banenwechaung 2

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.