ဒုန္းေတာ အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ

dondaw schooltalk 2
၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၈ရက္ေန႕တြင္ ျမန္မာယန္စီ PR & CSD ဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင္႔ QHSE ဌာနရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ ႏွင္႔ စီမံေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ က်န္းမာ ေရးဆိုုင္ရာ ဗဟုသုတ၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ား၊ ေက်းရြာပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္႔ပတ္သက္ေသာအရာမ်ား အစရွိသည္႔ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင္႔ ဒုန္းေတာေက်းရြာရွိ ကေလးမ်ားအတြက္ အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ ကို က်င္ပေပးခဲ႔သည္။ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီသည္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေရရွည္တည္တံေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတစ္ကာ စံခ်ိန္စံညႊန္း ႏွင္႔အညီ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း ရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း အဖြဲ႔မ်ားမွ ရွင္းလင္း ေဟာေျပာခဲ႔သည္။ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ဦးေက်ာ္ဦး၊ ဆရာ/ဆရာမ (၁၇) ဦးႏွင္႔ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း ( ၃၃၄) ဦး ေဟာေျပာပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ႕ၾကသည္။ျမန္မာယန္စီ စီမံခန္႔ခြဲမႈ႕ ဌာန ကိုယ္စား PR & CSD ဌာနရွိ တာဝန္ရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ စာေရးကိရိယာမ်ား လွဴဒါန္းခဲ႔ သည္။
 
dondaw schooltalk 3
dondaw schooltalk 1

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.