ဗီတာမင္ ေအ ျဖည္႕စြက္တိုက္ေၾကြးျခင္း Campaign

vitamina 3
ကေလးငယ္မ်ားအား ဗီတာမင္-A ေဆးလံုးမ်ားတိုက္ေကၽြးရန္ရည္ရြယ္လ်က္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးတြင္ Vitamin A campaign လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးွဌာန၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ ေတာင္ပလူေက်းလက္က်န္းမာေရး ဌာနမွ အသက္(၅ ႏွစ္ ) ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ဗီတာမင္ ေဆးလံုးမ်ား ႏွင္႔ အဟာမႈန္႔ ေပးေဝခဲ႔သည္။ ၎ အစီစဥ္ကုိ ၂၀၁၉ ၊ ၾသဂုတ္လ (၁၄) ရက္ ေန႔ ျမန္မာယန္စီ မိုင္းၿမိဳ႕ဝန္ထမ္း ေဆးရံုတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။ မိမိတို႕၏ ကေလးငယ္မ်ား က်န္းမာဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ မိုင္းၿမိဳ႕မိသားစုဝင္မ်ားမွ မိခင္ အေယာက္ ၆၀ ခန္႔ ႏွင္႔ ၎တို႕၏ ကေလးမ်ား ဤအစီစဥ္တြင္ ပါဝင္ခဲ႔ၾကသည္။
 
vitamina 2
vitamina 1

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.