ကံကုန္းေက်းရြာ ေဟာေျပာပြဲ

kangoneschooltalk 1
၂၀၁၉ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၂၆) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာယန္စီ PR & CSD ဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ QHSE ဌာနရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ ႏွင့္ စီမံေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ က်န္းမာ ေရးဆိုင္ရာ ဗဟုသုတ၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ား၊ ေက်းရြာပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာအရာမ်ား အစရွိသည့္ ေခါင္းစဉ္မ်ားျဖင့္ ကံကုန္းေက်းရြာရွိ ကေလးမ်ားအတြက္ အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ ကို က်င္ပေပးခဲ့သည္။ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီသည္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေရရွည္တည္တံေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတစ္ကာ စံခ်ိန္စံၫႊန္း ႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း ရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း အဖြဲ႕မ်ားမွ ရွင္းလင္း ေဟာေျပာခဲ့သည္။ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး ေဒၚသန္းႏု၊ ဆရာ/ဆရာမ (၄၂) ဦးႏွင့္ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း ( ၇၄၀) ဦး ေဟာေျပာပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ျမန္မာယန္စီ စီမံခန္႔ခြဲမႈ့ ဌာန ကိုယ္စား PR & CSD ဌာနရွိ တာဝန္ရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ စာေရးကိရိယာ မ်ားလွဴဒါန္ခဲ႕သည္။
 
kangoneschooltalk 2
kangoneschooltalk 3

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.