သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈစင္တာ

csr csd office extension 03
ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၉ တြင္ CSD ရံုး ပိုမိုဖြံ႔ျဖိဳးေစရန္ ရည္ရြယ္၍ PR ဌာနသည္ MYTCL ရွိ Engineering Services ဌာန ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ စင္တာကို စတင္ခဲ့ပါသည္။

PR & CSD ဌာန၏ေအာင္ျမင္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားေၾကာင့္ ရံုးခန္းတိုးခ်ဲ႕ရန္လိုအပ္ခဲ့ျပီး ေန႔စဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အခန္းမ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိခဲ့ပါသည္။

ထိုတိုးခ်ဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္ကို MYTCL ႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ ရည္ရြယ္၍ Operations Management မွ ပ့ံပိုးေပးထားပါသည္။ စပယ္ေတာင္ ေၾကးစင္ေတာင္ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အေသးစိတ္ရွင္းျပခ်က္မ်ားကို ေတာင္းဆိုလာမႈအေပၚတြင္ အာရံုစိုက္ႏိုင္ရန္ သီးသန္႔သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဧရိယာကို စတင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုဧရိယာတြင္ ေျမပံုမ်ား၊ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ဓာတ္ပံုမ်ား ႏွင့္ သတၱဳတြင္းဝန္ၾကီးဌာနသို႔ ေနာက္ ၁၅ႏွစ္ အတြင္း (သို႔မဟုတ္) ထိုကဲ့သို႔ေသာ သတၱဳတြင္းလုပ္ကြက္ ျပန္လည္အပ္ႏွံျခင္းအထိ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို ထည့္သြင္းျပသသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
 
csr csd office extension 02
csr csd office extension 01

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.