၂၀၁၉ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေဆးထိုးေပးျခင္း အစီစဥ္

national vaccination project 03
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ ကေလးအမ်ားစုသည္ ယခင္ကထက္ ပိုၿပီး ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၀က္သက္ႏွင့္ ဆံုဆို႔ ကဲ့သို႔ေသာ ကာကြယ္ေဆး ထိုးျပီးကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားမွဳမွာ သိသိသာသာ ကြာဟခ်က္မ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။   

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကေလးသူငယ္ (၈၇)% ခန္႔သည္ တီဘီေရာဂါကို ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ဘီစီဂ်ီ ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးကို ထိုးခံေနၾကရေသာ္လည္း ၀က္သက္၊ ဂ်ိဳက္သိုး ကဲ့သို႔ ငါးမ်ိဳးပါ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းမွာ က်ဆင္းသြားပါသည္။  

 (၁၂) လႏွင့္ (၂၃) လၾကားရွိ ကေလးသူငယ္အားလံုး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္သည္ အေျခခံကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ အျပည့္အ၀ ရရွိၾကသည္ဟု ဆိုလိုပါသည္။ ယူနီဆက္သည္ အထူးသျဖင့္ ေရာက္ရွိရန္္ ခက္ခဲေသာ ေနရာေဒသမ်ား  အတြက္ သဟဇာတျဖစ္ေသာ ၀ယ္ယူေရးဆိုင္ရာမ်ား၊ ကာကြယ္ေဆးမ်ား ျပတ္ေတာက္ျခင္းမွ ေလ်ာ့ခ်ရန္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမွဳမ်ား၊ အရည္အေသြးျပည့္ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးျခင္းႏွင့္ အျခားအေရးႀကီးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား တန္းတူညီမွ်ျဖစ္ဖို႔ရာ စေသာ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စနစ္ကို အားေကာင္းလာေစရန္ အစိုးရကို ကူညီေထာက္ပံ႔ေပးပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကာကြယ္ေဆးအသစ္မ်ား ထိုးႏွံမည့္ ႏွစ္ရွည္ စီမံကိန္း (၂၀၁၇ - ၂၀၂၁) ကို ကူညီပ့ံပိုးေပးေနပါသည္။

၂၂-၁၁-၂၀၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာယန္စီေကာ့ပါးလီမိတက္ မိုင္းေဆးရံုတြင္ ေဒသခံကေလးမ်ားအားလံုးကို ၀က္သက္-ဂ်ိဳက္သိုး ကာကြယ္ေဆးမ်ား ထိုးႏွံေပးခဲ့ပါသည္။

 
national vaccination project 01
national vaccination project 02
national vaccination project 04

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.