ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းျခင္း ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ ဗီဒီယို

safety induction video01

က်န္းမာေရးႏွင့္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးဗီဒီယိုမ်ားကိုကုမၸဏီမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ဧည့္သည္မ်ားအားကုမၸဏီသို႔မ ၀င္မီအႏၲရာယ္မ်ားကိုသိရွိရန္ႏွင့္ အႏၲရာယ္ရွိပါကလိုအပ္ေသာႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အသုံးျပဳသည္။ အဖြဲ႕အစည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ သူတို႔၏ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားအားလုံးကို လုပ္ငန္းခြင္အခန္းက႑တြင္စတင္မလုပ္ကိုင္မီ ျပည့္စံုေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းျခင္း ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ ဗီဒီယိုကိုဖန္တီးၾကသည္။

ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီတြင္လဲ တန္ခူးရွပ္ရုင္ထုတ္လုပ္ေရး မွ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္လုံၿခဳံမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ ဗီဒီယို တစ္ခု ဖန္တီးခဲ့ပါသည္။ တန္ခူးရွပ္ရုင္ထုတ္လုပ္ေရး သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၂၀ ရက္တြင္စတင္႐ိုက္ကူးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤ ဗီဒီယို တြင္သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းဧရိယာ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ စီစီတီဗီျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္လုပ္ေဆာင္ပုံ၊ ကြဲျပားေသာကာကြယ္ေရး၀တ္စံုမ်ား၊၀န္ထမ္းကဒ္မ်ားအေၾကာင္းစသျဖင့္ရိုက္ကူးခဲ့ပါသည္။သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းဧရိယာတြင္ေမာ္ေတာ္ယာဉ္မ်ားႏွင့္သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းျဖစ္စဉ္မ်ားကိုရိုက္ကူးခဲ့ပါသည္။ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈတြင္ သတၱဳတြင္းေနရာတြင္ရိွေသာ ဖုန္ႏွင့္အခိုးအေငြ႕မ်ားထိန္းခ်ဳပ္ထားပုံကိုအဓိကထားျပီး႐ိုက္ကူးခဲ့ၾကပါသည္။ပင္မတံခါး၀င္ေပါက္တြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားလုပ္ငန္းခြင္၀င္ေရာက္ပံုႏွင့္အလုပ္လုပ္ရန္၊၀န္ထမ္းကဒ္အသံုးျပဳၿပီးလုပ္ငန္းခြင္ေနရာသို႔ို႔သြားလာၾကသည္မ်ားကိုမွတ္တမ္းတင္ရိုက္ကူးခဲ့ၾကသည္။ စီစီတီဗီ လုပ္ငန္းတြင္ စီစီတီဗီ အသံုးျပဳရျခင္း ၏လက္မွတ္ႏွင့္မူဝါဒမ်ားကိုလဲ႐ိုက္ကူးခဲ့ၾကပါသည္။ ေရအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ခ်င္းတြင္းျမစ္မွေရနမူနာေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ေရစုပ္စက္၌မည္သို႔လည္ပတ္သည္ကို႐ိုက္ကူးခဲ့သည္။

ကာကြယ္ေရး၀တ္စံုမ်ား၊ေဘးကင္းလုံၿခဳံမႈႏွင့္သတိေပးသေကၤတအမ်ိဳးမ်ိဳးမ်ားထားရိွရျခင္းအေၾကာင္းရွင္းျပရန္ အတြက္ ျမန္မာႏွင့္တ႐ုတ္၀န္ထမ္းမ်ားကို အင္တာဗ်ဴးမ်ားျပဳလုပ္ျပီး႐ိုက္ကူးခဲ့ၾကသည္။ ဤစီမံကိန္းတြင္အလုပ္ပါမစ္လုံၿခဳံေရး၊ ေမာ္ေတာ္ယာဉ္စစ္ေဆးျခင္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕၏ေလ့က်င့္ခန္း၊ အႏၲရာယ္ရွိေသာအေျခအေနႏွင့္အေရးေပၚႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း (မီးေဘးေလ့က်င့္ျခင္း) ကိုအစီရင္ခံျခင္းကိုလဲ ရိုက္ကူးခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါဗီဒီယိုကို ၆ရက္ၾကာ ရိုက္ကူးခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ထုတ္လုပ္ေရးအဖြဲ႕သည္အဆိုပါဗီဒီယို္အဆုံးသတ္ခဲ့ၿပီးေန႔လည္၂း၀၀ တြင္(မိုင္း)သတၱဳတြင္းမွ ရန္ကုန္သို႕ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့သည္။အဆိုပါ ဗီဒီယိုကို ၂၀၂၀ ဇန္န၀ါရီလမွာ အဆင္သင့္ျဖစ္မည္ ဟုခန္႔မွန္းရသည္။

safety induction video02
safety induction video03
safety induction video04

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.