ရုတ္တရက္၀င္ေရာက္စစ္ေဆးျခင္း-အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ျခင္း

drugabuse 01

၂၀၂၀ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ရက္ေန႕တြင္စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ထိန္းခ်ဳပ္မႈရွိဓာတုပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး အလြဲသုံးမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရး ေကာ္မတီသည္ ျမန္မာယန္စီ ကုမၸဏီသို႕ ရုတ္တရတ္ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။

ေကာ္မတီကို စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္မူးယစ္ေဆးဝါး အလြဲသုံးမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီဥကၠဌ ဒုတိယရဲမွဴးႀကီးလႈိင္တင့္မွဦးေဆာင္၍၊ RCPC & DACC အတြင္းေရးမွဴးရဲဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးသန္းေအး ယင္းမာပင္ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႔ ေဒသဆိုင္ရာအေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာန စစ္ေဆးေရးမွဴး ဦးေဇာ္ေဇာ္ထြန္း၊ ေဒသဆိုင္ရာပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာန ေဒၚေဌး၊ ရဲစခန္းရဲတပ္ဖြဲ႕IP ႏိုင္လင္းလင္းထြန္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးအလြဲသုံးမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးရဲတပ္ဖြဲ႕ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီးေတဇေအာင္၊ မူးယစ္ေဆးဝါး အလြဲသုံးမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးရဲတပ္ဖြဲ႕ ရဲတပ္ၾကပ္ေသာင္းပိုတို႔ ပါ၀င္ခဲ႔ၾကပါသည္။

ထိုအဖြဲ႔သည္ ဆိုက္ဒ္ ဧရိယာ မ်ား၌စစ္ေဆးၿပီးအဓိကအားျဖင့္ဆာလ္ဖာအက္ဆစ္သိုေလွာင္႐ုံမ်ား၊ အက္ဆစ္အသုံးျပဳမႈ၊ Tank-house A & C ရိွပစၥည္းမ်ားအတြင္း ကိုင္တြယ္ျခင္းႏွင္ ့သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ လက္က်န္စာရင္းမ်ားထားရိွပံု၊ ၊ ပုံမွန္အစီရင္ခံမႈႏွင့္ CPC စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုလိုက္နာျခင္းတို႔ကိ ုစစ္ေဆးခဲ႔ပါသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလုံးအတြက္ အခ်ိန္မေရြးအသုံးျပဳရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသည့္ သက္ဆိုင္ရာစံလည္ပတ္မႈလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုပါ စစ္ေဆးခဲ႔ပါသည္။

ထို႔အျပင္သူတို႔သည္ဓာတုပစၥည္းကိုင္တြယ္ျခင္း၊ အေရးေပၚတုန္႔ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ လုံၿခဳံေရးမူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆးဝါးမ်ားထုတ္လုပ္ရာတြင္ အက္ဆစ္အလြဲသုံးစားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္စည္း႐ုံးျခင္းကိုအသိပညာေပးေျပာခဲ့ၾကပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ရုတ္တရက္၀င္ေရာက္စစ္ေဆးျခင္းသည္ အဆန္းမဟုတ္ပါ၊ထို႕အျပင္ ျမန္မာယန္စီသည္အၿမဲတမ္းႏိုးႏိုးၾကားၾကားရွိၿပီး ထိုကိစၥမ်ားအတြက္အၿမဲတမ္းျပင္ဆင္ထားပါသည္။


drugabuse 02

drugabuse 03
drugabuse 04

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.