ISO45001:ျမန္မာယန္စီ

iso 45001 01

အစ ...

ISO45001သည္OHSAS18001ကိုအစားထိုးရန္ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ဤစံႏႈန္းသစ္ကို၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္အဆိုျပဳခဲ့ၿပီး၊မွတ္ခ်က္မ်ား၆၃၀၀ေက်ာ္ကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားထားေသာက်ယ္ျပန္႔ေသာတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ISOသည္၎၏ပထမဆုံးသင့္ေလ်ာ္ေသာမူၾကမ္းကို၂၀၁၆ခုႏွစ္ဇန္နဝါရီလတြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ISO ကိုေသခ်ာစြာစဥ္းစားၿပီးေနာက္ခန္႔မွန္းထားသည့္ရက္မွ ၁ ႏွစ္နီးပါးၾကာျမင့္ၿပီးေနာက္ ISO 45001: 2018 ကိုအၿပီးသတ္ခဲ့ၿပီးOHSASကိုအသုံးျပဳေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္၄င္းတို႔၏အလုပ္အကိုင္က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးကင္းေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားကို ISO 45001 သို႔ေျပာင္းလဲရန္ ၃ ႏွစ္ၾကာခဲ့သည္။

HSEဒါရိုက္တာႏွင့္ေအာ္ပေရးရွင္းမန္ေနဂ်ာသည္MYTCLမွစီမံေသာအျခားISO၂ခု၏အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္အတူ ၂၀၁၆ အေစာပိုင္းတြင္စတင္ရန္ ၅ ႏွစ္တာအစီအစဥ္ကိုေရးဆြဲခဲ့ၾကပါသည္။ 9001: 2015 ႏွင့္ 14001: 2015ဤအစီအစဥ္မ်ားသည္ ျမန္မာယန္စီအဖြဲ႕အစည္းအားနည္းဗ်ဴဟာအရ၊ အသစ္တီထြင္ထားေသာ ISO အားလုံးႏွင့္ကိုက္ညီမည့္10-Clauseပုံစံေနာက္ဆက္တြဲပါSLဟုေခၚေသာISOပုံစံအသစ္၏ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ ကိုက္ညီေစသည္။၎သည္ကုမၸဏီ၏IMS(ေပါင္းစည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္)အေပၚတိုက္႐ိုက္သက္ေရာက္မႈရွိလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ထင္ျမင္ခ်က္အရ၎သည္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကိုေအာင္ျမင္စြာၿပီးေျမာက္ရန္အင္အားရယူရန္လိုအပ္လိမ့္မည္။၃ႏွစ္သာကာလသက္တမ္းရွိသည့္အတြက္လက္ရွိလက္မွတ္သက္တမ္းကုန္ဆုံးမည့္ေန႔ရက္မ်ားလည္းရွိသည္။

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား၌ HSE ဒါရိုက္တာကိုယ္တိုင္သည္ ISO၏ႏိုင္ငံရပ္ျခားအတြက္Lead Auditor သင္တန္းတြင္ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်စာရင္းသြင္းခဲ့ၿပီး၊MYTCLအဖြဲ႕အစည္းကိုISOစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားအသစ္သို႔ဦးေဆာင္ရန္အတြက္SGS IRCAႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ျဖင့္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံခဲ႔ရပါသည္။

2017 ဇန္နဝါရီလတြင္ ISO 9001: 2015 ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးထိုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလတြင္ပင္ ISO 14001: 2015, သတ္မွတ္အခ်ိန္ထက္ ၁ႏွစ္ခြဲအခ်ိန္ထက္ပို၍ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။

ကူးေျပာင္းျခင္း အဆင့္မ်ား….

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာယန္စီ ၏မန္ေနးဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာႏွင့္ဥကၠဌ က်န္းယီြဖုန္း သည္ ISO အသစ္ ၃ ခုလုံးကိုအခ်ိန္မီနားလည္ႏိုင္ရန္အတြက္HSEဒါရိုက္တာႏွင့္ေအာ္ပေရးရွင္းမန္ေနဂ်ာအားထူးျခားေသာအစီအစဥ္ကိုစတင္ရန္ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးခဲ့သည္။ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလုံးတြင္အရည္အခ်င္းျပည့္ဝစြာျဖင့္္စံခ်ိန္စံၫႊန္းသစ္မ်ားၿပီးေျမာက္ေအာင္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသာမကကုမၸဏီအတြက္လဲအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ အသစ္အားေရရွည္တည္တံ့ေသာနည္းလမ္းျဖင့္စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။အဆိုပါအစီအစဥ္ကို ISO Officers မ်ား၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ဖန္တီးခဲ့သည္။ဤစီမံကိန္းသည္ေနာက္ပိုင္းတြင္ျမန္မာယန္စီအဖြဲ႕အစည္းကိုေဒသခံလူထုမ်ားႏွင့္ႀကီးမားေသာလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကိုအတူတကြ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ႀကိဳတင္စဥ္းစားႏိုင္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ထားလိမ့္မည္။

HSEဒါ႐ိုက္တာသည္ရန္ကုန္အဖြဲ႕အစည္းအပါအ၀င္ဌာန၏နယ္ပယ္က်ယ္ျပန္႔စြာပါဝင္ေသာလူ၁၂ ေယာက္ပါအုပ္စုတစ္စုအားကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ေလ့က်င့္ရာတြင္အဓိကအခန္းက႑အျဖစ္ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ မိခင္ဌာနႀကီးၾကပ္သူႏွင့္အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနသို႔တိုက္႐ိုက္အစီရင္ခံလွ်င္ဤအခန္းက႑၏ဦးစားေပးသည္ ISOစံသတ္မွတ္ခ်က္၏အရည္အေသြး၊လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရး၊ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အတိုင္းအတာမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေစရန္စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွ င့္ဌာနဆိုင္ရာလူတိုင္းႏွင့္ဆက္သြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အဓိကျဖစ္ေသာအစီအစဥ္မ်ားသည္ေအာင္ျမင္ေသာအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကိုထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ကုမၸဏီ၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအားလုံးအတြက္QHSEစနစ္ ၏ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုစဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ISO 9001: 2015၊ ISO 14001: 2015 ႏွင့္ ISO 45001:2018သို႔အသြင္ေျပာင္းျခင္းသည္ဤအခန္းက႑၏အဓိကမွတ္တိုင္မ်ားျဖစ္သည္။ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ဌာနဆိုင္ရာစနစ္မ်ားအားလုံးကိုISOစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ဌာန၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္QHSE ဌာနႏွင့္တာ၀န္ရွိဌာနမ်ားအၾကားစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ဤ၅ႏွစ္တာစီမံကိန္း၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

ISOအရာရွိမ်ားႏွင့္ေအာ္ပေရးရွင္းမန္ေနဂ်ာသည္စီမံခန္႔ခြဲမႈအလုပ္သို႔သြားၿပီး၀န္ထမ္းအလုပ္လုပ္ရာေနရာသို႔အသိပညာေပးရန္နည္းလမ္းအသစ္မ်ားကို ရွာေဖြျခင္းမ်ားသည္မ်ားေသာအားျဖင့္စိတ္၀င္စားစရာတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၁ ဇြန္လတြင္ေအာင္ျမင္ရန္ ISO အသစ္ ၃ ခု၏နိဂုံးျဖစ္ေသာ ISO 45001: 2018 ကို SGS က ျမန္မာယန္စီ အဖြဲ႕အစည္းအတြက္၂၀၂၁ခုႏွစ္မကုန္မီ၂ႏွစ္အလိုတြင္တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။HSEဒါ႐ိုက္တာသည္ 10-Clause အမ်ိဳးအစားသစ္ကို IMS ၏ဖြဲ႕စည္းပုံသို႔ေပါင္းစပ္ၿပီး ျပန္လည္ေရးသားခဲ႔ပါသည္။ ISO Officer မ်ားသည္ ISO ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္သူတို႔၏အခန္းက႑ကိုျပည့္စုံေစၿပီး HSE ဌာနႏွင့္ HSE ဒါ႐ိုက္တာတို႔ႏွင့္အတူလက္ခ်င္းတြဲလုပ္ေဆာင္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ ISO 45001 တြင္ယခင္ 18001 UK စံသတ္မွတ္ခ်က္တြင္မတူညီေသာအသစ္မ်ားစြာရွိသည္။အဓိကဦးတည္ခ်က္တစ္ခုမွာေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမဟုတ္ေသာအလုပ္သမားပါ၀င္လာမႈဟုေခၚေသာအရာမ်ားျဖစ္သည္။ ယခုစံသတ္မွတ္ခ်က္သည္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏၀န္ထမ္းမ်ားအားလုံးႏွင့္အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈျပဳရန္ႏွင့္ISOစံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ၫႊန္ၾကားထားသည့္အတိုင္း စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္မႈဆီသို႔ယူနစ္တစ္ခုအေနျဖင့္္ပူးေပါင္းရန္အတြက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

အနာဂတ္….

ယခုစီမံကိန္းတြင္၀န္ထမ္းအသိပညာဗဟုသုတတိုးျမႇင့္ရန္ႏွင့္ကုမၸဏီအတြင္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအားလုံးတြင္ ISOဆိုင္ရာနားလည္မႈကိုပိုမိုခိုင္မာေစရန္အတြက္ေနာက္ထပ္ ၅ ႏွစ္စီမံကိန္းကိုအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ISOအရာရိွမ်ားသည္ဌာနတစ္ခုအတြင္းရွိ၀န္ထမ္းမ်ားအားလုံး၏ဗဟုသုတအေျခခံကိုဆက္လက္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္ႏွင့္ဆက္လက္ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိပါသည္။ အဖြဲ႕တစ္ခုအေနျဖင့္သာမကဌာနတစ္ခုခ်င္းစီတြင္စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ေကာင္စီတစ္ဦးျခင္းအေနျဖင့္ပါ၀င္ျခင္းအားျဖင့္၊ISOအရာရိွမ်ားသည္ျမန္မာယန္စီ၀န္ထမ္းမ်ား၏ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံေရးမ်ားအတြက္ ဆက္လက္ညိႈႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။


iso 45001 02

iso 45001 03

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.