ျမန္မာယန္စီမွ ဇြန္လအတြင္း Safety လွုပ္ရွားမႈမ်ား

safety month report june 2020 mm final 0 page 01

၂၀၂၀၊ဇြန္လသည္ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ပီကင္းရွိကြၽႏ္ုပ္တို႔၏႐ုံးခ်ဳပ္မွ အဓိက အာ႐ုံစိုက္ၿပီး လုပ္ခိုင္းေသာၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ MYTCL သည္ ထုံးတမ္းစဥ္လာကဲ့သို႔ပင္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလုံး၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္မန္ေနဂ်ာမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္းရန္ႏွင့္ ဥာဏ္ပညာရရန္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားမလိုပါ။

S&K စီမံကိန္းမွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္စိတ္၀င္စားသူမ်ားအားသတင္းစာျဖန္႔ေဝရန္ HSE ဌာနမွထုတ္ေဝေသာသ႐ုပ္ေဖာ္ပုံမ်ားကိုႀကိဳဆိုၾကပါစို႔။ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ အခ်ိန္ျဖစ္ပါေစ။

safety month report june 2020 mm final 0 page 02
safety month report june 2020 mm final 0 page 04
safety month report june 2020 mm final 0 page 05
safety month report june 2020 mm final 0 page 03
safety month report june 2020 mm final 0 page 06
safety month report june 2020 mm final 0 page 07
safety month report june 2020 mm final 0 page 08
safety month report june 2020 mm final 0 page 09
safety month report june 2020 mm final 0 page 10
safety month report june 2020 mm final 0 page 11
safety month report june 2020 mm final 0 page 12
 

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.