ဆုေပးျခင္းအခမ္းအနား(Dormitory Leader Awards)

dormitory leader award 01

MYTCL ေရာဂါကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရး ကာလအတြင္း  ၀န္ထမ္းမ်ားကိုစီမံကိန္းလုပ္ငန္း၊ဧရိယာအတြင္းသာေနထိုင္၍ ့ကုမၸဏီမွေနထိုင္စရာေနရာမ်ားႏွင့္ အစားအစာမ်ားကို ျပင္ဆင္ၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ားကို အလုပ္လုပ္ကိုင္ေစခဲ႕ပါသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားကို အလုပ္ခြင္လုံၿခဳံမႈရွိေစရန္အတြက္ ၀န္ထမ္းႏွင့္ကုမၸဏီ ပူးေပါင္း၍ စိတ္အားထက္သန္စြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ႕ၾကပါသည္။ ဤအခ်ိန္အေတာအတြင္း ျမန္မာယန္စီ၏ အဓိကလုပ္ငန္းမွာ ကုမၸဏီသည္ ISO 45001 ႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးႏွင့္လုံၿခဳံမႈကိုအဓိက ဦးစားေပး၍ စိတ္ခ်လုံၿခဳံစြာ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။

အေဆာင္ႏွင့္လူေနမႈေနရာမ်ားကို ၀န္ထမ္း ၁၃၀၀ ေက်ာ္အား ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထို၀န္ထမ္းေပါင္း ၁၃၀၀ ေက်ာ္ကို စည္း႐ုံးညႇိႏႈိင္းရန္စီစဥ္ျခင္းႏွင့္ပုဂၢိဳလ္ေရးေတာင္းဆိုမႈမ်ား မ်ားစြာရွိပါသည္။ အေဆာင္မ်ား၌စနစ္တက်စည္းကမ္းရွိေစရန္အတြက္  အေဆာင္မႈးမ်ားကို ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ထားပါသည္။ ဤအေဆာင္မႈးမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းအလုပ္လုပ္႐ုံသာမက လုပ္ငန္းခ်ိန္ျပင္ပတြင္လဲ မိမိအေဆာင္သားမ်ား အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးၾကပါသည္။ ထိုကဲ႕သို႕လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အေဆာင္သားမ်ားအတြက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေသာ အေဆာင္မွဴးမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ဆုမ်ားေပးအပ္ခဲ႔ပါသည္။ အႀကီးတန္းစီမံခန္႕ခြဲမႈေကာ္မတီမွ ဦးစီးေရြးခ်ယ္ကာ ဆုေပးပြဲအခမ္းအနားကို ဇူလိုင္လ ၃၁ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

dormitory leader award 02

dormitory leader award 03
dormitory leader award 04
dormitory leader award 05

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.