သင္တန္းႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

training development 01

သင္တန္းဆိုသည္မွာ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး၏အလုပ္တစ္ခုကိုလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ သေဘာထားမ်ားႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားကိုျပဳျပင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သည့္စနစ္က်ေသာလုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။

၀န္ထမ္းတိုင္း လုပ္ငန္းခြင္ပတ္၀န္းက်င္ ကြၽမ္းက်င္မႈရွိရန္အတြက္ သင္တန္းမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ လိုအပ္ေသာသင္တန္းမ်ားေပးျခင္းသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္အရ တစ္ဦး ႏွင့္တစ္ ဦး အျပန္အလွန္လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ေသာ ဗဟုသုတမ်ားရွိေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားကိုဖန္တီးေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာယန္စီသည္လည္း ၀န္ထမ္းမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈရိွရန္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ားရွိရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ားကို ေပးလ်က္ရိွပါသည္။ ယခုအပတ္တြင္လဲ  ျမန္မာယန္စီ ၏နည္းပညာသင္တန္းျဖစ္ေသာ Grinder ေဘးကင္းလုံၿခဳံမႈႏွင့္ႀကိတ္ခြဲစက္မ်ား၏ နားလည္မႈသေကၤတမ်ားရွင္းလင္းေစရန္အတြက္ သင္တန္းကို၂ ဝ၂ဝျပည့္ႏွစ္ ျသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႕တြင္ Maintenance ၀န္ထမ္း ၁၀ ဦးအား  ၂ နာရီၾကာ သင္တန္းေပးခဲ့ပါသည္။ ဤသင္တန္းတြင္ ဂေဟေဆာ္ျခင္းႏွင့္ဂေဟေဆာ္ေသာလွ်ပ္ကူးပစၥည္းမ်ား၏နားလည္မႈကုဒ္မ်ား၊ ျဖတ္ေတာက္ေသာ ကိရိယာမ်ားနားလည္မႈဆိုင္ရာမ်ား ၊ Twist Drill ႏွင့္ Lathe Tool Grinding၊ Bearing ႏွင့္ Lubrication၊ အေျခခံ Hydraulic၊ Hydraulic Circuit အေၾကာင္း၊ လက္ေတြ႕က်ေသာပုံဆြဲျခင္း (Reducer အတြက္ Tem Plate ျပဳလုပ္ျခင္း၊ Pipe Bending အတြက္Tem plateျပဳလုပ္ျခင္း၊ Development Drawing) ႏွင့္ Centrifugal Pump Characteristics အေၾကာင္းရွင္းျပျခင္းတို႕ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။

training development 02

training development 03
training development 04

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.