ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းသည္ ကုသျခင္းထက္ပိုေကာင္းသည္

prevention is better 001

ကာကြယ္ျခင္းသည္ကုသျခင္းထက္ ပို၍ ေကာင္းသည္ဆိုေသာ စကားသည္ အေကာင္းမြန္ဆံုး စကားပံုတစ္ခုျဖစ္သည္။ကာကြယ္ျခင္းဆိုသည္မွာ ေရွာင္ရွားျခင္းႏွင့္ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ကုသျခင္းဆိုသည္မွာ ျပသနာမ်ားသို႔မဟုတ္ထိခိုက္နစ္နာေစေသာအရာမ်ားကိုျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုအခါတြင္ COVID-19 ေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရာဂါမပ်ံ႕ပြားေစရန္အတြက္ ထိန္းခ်ဳပ္လ်က္ရိွရာ ယခုလတ္တေလာပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကူးစက္မႈႏႈန္း ျပန္လည္ျမွင့္တက္လ်က္ရိွပါသည္။ ျမန္မာယန္စီမွလဲ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားက်န္းမာေရးအတြက္ အစဥ္ဂရုစိုက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ ျပင္ပမွျပန္လာလွ်င္ လက္ေဆးျခင္း၊ ေနရာ အေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေၾကးကားမ်ားအား ပိုးသတ္ေဆးျဖန္းျခင္း၊ ယာယီေစ်းမ်ားကို စနစ္တက် စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စသည္တို႕ကို စနစ္တက် စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေနပါသည္။ ကူးစက္မႈမပ်ံ႕ပြားေစရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဴပ္ရန္အတြက္ လူတိုင္းမွာ တာ၀န္ရိွပါသည္။ ကမၻာႀကီးအျမန္ဆံုး ျပန္လည္က်န္းမာလာေစရန္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႕အတူတူ ၀န္း၀မ္းႀကိဳးပမ္းၾကပါစို႕။

prevention is better 002

prevention is better 003
prevention is better 004

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.