ပန္းႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

flower environmental 01

ပန္းမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို နည္းလမ္းမ်ားစြာျဖင့္ကူညီသည္။ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ဓာတ္ေငြ႕စုပ္ယူျခင္းႏွင့္ ေအာက္စီဂ်င္ထြက္ေသာအပင္မ်ား ဖန္တီးျခင္းျဖင့္ ပန္းမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုအက်ိဳးျပဳသည္။ ပန္းမ်ားသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ပတ္၀န္းက်င္ကို သန္႕ရွင္းေသာ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခု ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အလွအပပန္းမ်ား ပိုမိုစိုက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ပန္းမ်ားသည္ေပ်ာ္ရႊင္မႈကိုေဆာင္ၾကဥ္းေပးသည္။ ပန္းမ်ားသည္ က်န္းမာေသာေဂဟစနစ္ႏွင္ ့ဇီ၀မ်ိဳးကြဲမ်ားတိုးပြားလာျခင္း၊ အစားအစာအရင္းအျမစ္အျဖစ္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ပတ္ဝန္းက်င္ကိုအာဟာရေပးျခင္းျဖင့္ ကမၻာေျမကိုကာကြယ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ပတ္ ၀န္းက်င္ တြင္ပိုမိုလွပေသာသစ္ပင္မ်ားစိုက္ရန္လိုအပ္သည္။ သစ္ပင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္စကားပုံတစ္ခုရိွပါသည္“ သစ္ပင္တစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးရန္အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္သည္လြန္ခဲ့ေသာအႏွစ္ ၂၀ ကျဖစ္သည္။ ဒုတိယအေကာင္းဆုံးအခ်ိန္က ယခုျဖစ္သည္” ဆိုေသာ စကားအရ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္လူတိုင္းအတြက္သစ္ပင္တစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးရန္ႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ကမၻာအတြက္ လွပေသာ ပန္းအျဖစ္ ျပဳစုရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။ထို႕ေၾကာင့္ ယခုလို Home Stay ေနေသာ ကာလအတြင္းမွာ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေစရန္အတြက္ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ားအား စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ပတ္၀န္းက်င္ကိုကူညီၾကပါစို႕။

flower environmental 02

flower environmental 03
flower environmental 04

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.