အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား

sam 2887

 MYTCLႏွင့္ MWMCL သည္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပး ထားေသာ ရြာမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ လယ္ယာေျမမ်ား ဆံုးရံႈးသြားသူမ်ားအား အထူး အခြင့္အေရး ေပးသည့္အေနျဖင့္ ၄င္းတို ့အတြက္ အလုပ္အကိုင္ မူ၀ါဒမ်ား စတင္မိတ္ဆက္က်င့္သံုးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၂ တြင္ျပဌာန္းထားေသာ ၄င္း ေပၚလစီအရ ျမန္မာယန္စီႏွင့္ ျမန္မာ၀မ္ေပါင္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ဌာန အသီးသီးတြင္ ၀န္ထမ္းေပါင္း ၅၁၀ ခန္ ့ထားခဲ့ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ယင္း ကုမၸဏီႏွစ္ခုလံုးမွ ေဒသခံ ၀န္ထမ္းစုစုေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ထားျပီးျဖစ္သည္။ ျမန္မာ၀မ္ေပါင္ ကုမၸဏီတြင္ အရည္စစ္ထုတ္စက္ရံုႏွင့္ လွ်စ္စစ္ျဖတ္ စီးစနစ္ စက္ရံုတို ့တည္ေဆာက္ျပီးပါက ေဒသခံလူမ်ား အတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း မ်ား ၃သံုးဆ တိုးလာမည္ျဖစ္သည္။
 
ေဒသခံ၀န္ထမ္းမ်ားအနက္ ဘြဲ ့ရမ်ားအတြက္ ရံုးတြင္း အလုပ္မ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပညာရွင္၊ ယာဥ္ေမာင္း၊ ဂေဟဆက္လုပ္သားမ်ားႏွင့္ စက္မႈပညာရွင္မ်ားစေသာ လုပ္ငန္းအသီးသီးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ ပညာေရး အေျခခံမရွိေသာဒသခံမ်ား အတြက္ နည္းပညာဆိုင္ရာ သင္တန္းေက်ာင္းလည္း ရွိပါသည္။ ယင္းသင္ တန္းေက်ာင္းသည္ ေဒသခံ လူမ်ားအား လစာ၀င္ေငြပိုမိုရရွိရန္ ႏွင့္ နည္းပညာဗဟုသုတမ်ားတိုးပြားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ကုမၸဏီတြင္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ျခင္း မရွိေသာ ရြာသူရြာသားမ်ား အထူးသျဖင့္ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရန္ အတိုးမယူေသာ ရင္းႏွီးေငြထုတ္ေခ်းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။
MYTCL ႏွင့္ MWMCL တြင္ ယေန ့အခ်ိန္ထိ ၀န္ထမ္းအင္အား ၂၂၇၄ ထိ တိုးျမင့္လာပါသည္။ စက္ပစၥည္းအသစ္မ်ားႏွင့္ အၾကီးစားစက္ၾကီးမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ လုပ္သားစြမ္းရည္ တိုးတက္လာပါသည္။ အနီးအနားရွိရြာမ်ားမွ ထူးခၽြန္ေသာ လုပ္သားမ်ားအား ဆက္လက္ငွားရမ္း အသံုးျပဳရန္ ဦးစားေပးထားပါသည္။ ရာထူးတိုးျခင္း၊ လုပ္ခ လစာတိုးျမွင့္ေပးျခင္းႏွင့္ အနာဂတ္အတြက္ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္း ထားႏိုင္ျခင္းတို႔သည္ သတၱဳတြင္းမ်ား ၏ေရရွည္ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏အက်ိဳးစီးပြားကို အကူအညီေပးရာတြင္ အဓိကေသာ့ ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။
 
opprotunityopprotunity 1

opprotunity 2opprotunity 3

opprotunity 4

opprotunity 5 opprotunity 6

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.