သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး

ESIA – ျမန္မာ၀မ္ေပါင္သည္ လူမႈ႔ပတ္၀န္းက်င္တြင္ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ ေလ့လာဆန္းစစ္ ခ်က္မ်ားကို စတင္လုပ္ကိုင္ေန သည္။

149656 112630212226851 270034528 n

ESIA ကို ျမန္မာ၀မ္ေပါင္သတၱဳတြင္းကုမၸဏီ တြင္ပဏာမ အစီအစဥ္အေနျဖင့္ စတင္ျပဳလုပ္ရန္ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ ထားပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်သတၱဳတြင္း ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ေသာ Knight Piésold သည္ ESIA ၏ တိုက္ရိုက္ ပါ၀င္ပက္သက္ျခင္းမရွိသည့္ ၾကားခံျဖစ္ေသာျမန္မာႏိုင္ငံ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရး ကုမၸဏီ EMC မွ ေဒါက္တာ၀င္းေမာင္ ႏွင့္တြဲ႔ဖက္ျပီး လုပ္ငန္းစဥ္ တေလ်ာက္ အတူတကြလုပ္ကိုင္ၾကပါသည္။
 
၁၉၉၆-၉၇ တြင္ MICCL ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ Muir ကုမၸဏီမွ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ESIA ကို ျပန္လည္မြမ္းမံရန္ ရာသီသံုးပါးလံုးတြင္ အခ်က္ အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူစုေဆာင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါမည္။ ပတ္၀န္းက်င္အားျဖင့္ ယခင္ျပီးေျမာက္ ခဲ့ေသာ ESIA ၏ စစ္ေဆးခ်က္မ်ား ႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ စစ္မွန္ေသာ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈတိုင္းတာခ်က္မ်ားသည္ လက္ရွိလူမႈ ့ေရး ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာမွတ္ယူပါသည္။

ေအးျပီးေျခာက္ေသြ ့ေသာရာသီတြင္ မူလေဒတာေကာက္ယူျခင္းမ်ားကို ေဒါက္တာ၀င္းေမာင္ ႏွင့္ ၄င္း၏ အဖြဲ ့သားမ်ား က ေကာက္ယူခဲ့ျပီး ၄င္းတို ့၏ ျပင္ဆင္ထားမႈမ်ားက Knight Piésold သို ့ေပးပို႔ ခဲ့သည္။ ေကာက္ယူထားေသာေဒတာ အျပည့္အစံုႏွင့္ စာတမ္းကို Knight Piésold မွ ျပဳစုျပီး EMC မွ ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ရွိေသာ ဧရိယာမ်ားႏွင့္ အေျခခံေဒတာ ေကာက္ယူျခင္းမ်ားကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။ ပတ္၀န္းက်င္ အနီးအနားရွိ ေဒသခံရြာမ်ားမွလည္း ေဒသဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

MYTCL ႏွင့္ MWMCL အနီးအနားရွိရြာမ်ားသည္ ေဒသဆိုင္ရာထုတ္ျပန္မႈမ်ားအတြက္ EMC ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ခဲ့သည္။
ESIA ၏ေအာင္ျမင္မႈသည္ လုပ္ငန္းအတြင္းရွိ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တိက်ေသာသတင္းေကာက္ယူမႈ အခ်က္ အလက္မ်ားေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။ Knight Piésold သည္ သတၱဳတြင္းထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္မ်ားစြာ အေတြ႔အၾကံဳရွိျပီး လက္ပေတာင္းသတၱဳတြင္းတြင္ ကမာၻ႔အဆင့္မီပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ေဒသဆိုင္ရာေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ စာတမ္း ျပဳလုပ္ရန္ နည္းပညာပိုင္းႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို မ်ားစြာ အေထာက္အပံ့ေပးပါသည္။

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.