လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဖြံ႕ျဖိဳးမႈသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အေျခခံလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ NGO ကုမၸဏီမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕၏ တာဝန္ရွိမႈမ်ားႏွင့္ အခန္းက႑မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာအဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ေပးရန္လိုအပ္သည္။ (အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအတြင္းရွိ အဆင့္အားလံုးမွ ညီတူညီမ်ွတာဝန္ယူလုပ္ကိုင္ရေသာတာဝန္မ်ား)
 
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ တိက်ေသာအခန္းက႑သည္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ဖြံ႕ျဖိဳးမႈလုပ္ငန္း ႏွစ္ခုလမ္းေၾကာင္းအတြင္းရွိ ေဒသတြင္းအေျခအေနႏွင့္ ေၿပာင္းလဲမႈေပၚတြင္ အဓိကမူတည္ပါသည္။
 

စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားရွိလၽွင္ နယ္ေၿမေဒသမ်ားအတြင္း ေကာင္းေသာေၿပာင္းလဲမႈၿဖစ္ေစရန္ အေထာက္အကူေပးၿခင္းၿဖင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတြင္ သတၱဳတြင္း စက္မႈလုပ္ငန္း သည္ အဓိကဗဟိုအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိသည္။
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသတၱဳတြင္းႏွင့္ လြတ္ကင္းစြာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရွိေစရန္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းရွိေသာေနရာမ်ားမွာ ၀င္ေငြအရင္းအၿမစ္ထိန္းထားႏိုင္ရန္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ အေထာက္အကူေပးႏိုင္ေသာအေၿခအေနမွာ ဤေဆာင္ ရြက္မႈသည္ အထူးသၿဖင့္မွန္ကန္သည္။ ဤေဆာင္ရြက္မႈ၏ အဓိကေအာင္ၿမင္မႈရည္ရြယ္ခ်က္သည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၿပင္ပေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ကိုယ္စားလွယ္အတြင္းအခ်ိတ္အဆက္ရရန္ၿဖစ္သည္။
သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းသက္တမ္းအတြင္း ႏိုင္ငံ၏သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း၏ေကာက္ခံရရွိသည့္ အၿမတ္အစြန္းၿဖန္႔ေ၀ၿခင္း ႏွင့္ပတ္သတ္၍ နယ္ေၿမေဒသႏွင့္အမ်ိဳးသားေရးမ်ားၾကားထဲတြင္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ(ဆက္ဆံေရးတင္းမာမႈ) မ်ားၿဖစ္လာ ႏိုင္သည္။ အဘယ္႔ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေပါမ်ားၾကြယ္၀ေသာတြင္းထြက္မ်ားသည္မ်ားေသာအားၿဖင့္ သတၱဳတြင္းဧရိယာတြင္ ေနထိုင္ေသာ ၿပည္သူမ်ားပိုင္ဆိုင္ၿခင္းထက္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို တရား၀င္အပ္ႏွံထားၿခင္းႏွင့္ သတၱဳတြင္းပတ္၀န္းက်င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ မတူညီေသာဦးစားေပး အစီအစဥ္မ်ား ရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။

 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေထာက္ပံ႔ေပးမႈသည္ နယ္ေၿမေဒသအတြင္းရွိအေျခအေနမ်ားမွ အၿမဲတမ္းသတ္မွတ္ပိုင္းျခားထားသည္။

သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားသည္ ဓေလ့ထံုးစံအရ ၄င္းတို႔၏သတၱဳတြင္းစီမံကိန္းအနီးအနား၀န္းက်င္အတြင္း ဆင္းရဲမႈေလ်ာ႔ေပါ႔ေစေရးအတြက္ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ရန္ ဆႏၵရွိပါသည္။ အစဥ္အလာအတိုင္း ေက်ာင္းအေဆာက္ အအံုမ်ား၊ ေဆးရံုေဆးေပးခန္းမ်ား၊ ၿပင္ပက်န္းမာေရး တာ၀န္ယူမႈမ်ားႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာပံ႔ပိုးေပးမႈမ်ား ျဖစ္သည္။
မၾကာခဏဆိုသလို ထိုသို႔အားစိုက္ထုတ္မႈမ်ားသည္ ေဒသခံလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ထိုသို႔မ်ားၿပား ေကာင္းမြန္ေသာ လက္ေဆာင္မ်ားအၿဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေသာ္လည္း၊ တခါတရံ စီမံကိန္းအားလံႈေဆာင္ေသြးထိုးသၿဖင့္၊ အမွန္တကယ္ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ား၏ တာဝန္ယူ လုပ္ကိုင္ရမႈမ်ားအတြင္း အေႏွာက္အယွက္ၿဖစ္ေစပါသည္။

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ ၾကိဳးပမ္းမႈထိန္းထားႏိုင္ဆံုးေသာ လူအဖြဲ႕အစည္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ အခ်ိဳ ့အေၿခခံ သေဘာတရားမ်ားကို ၿပန္၍ေရာင္ၿပန္ဟပ္ေစသည္။
  • မဟာဗ်ဴဟာေၿမာက္ ခ်ဥ္းကပ္မႈေမြးၿမဴၿခင္း-ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ အဆင့္တြင္ကုမၸဏီ အတြက္ ေရရွည္မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသလို နယ္ေၿမေဒသႏွင့္ လူမ်ိဳးဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းႏွင့္ လက္ရွိႏွင့္ ေနာင္အနာဂတ္လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္လည္းပဲ တန္းတူခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။
  • တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿခင္းႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈေသခ်ာေစၿခင္း-ေဒသခံလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္း အဆင့္အားလံုး (စီမံကိန္းအယူအဆမ်ား၊ Design မ်ား၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ၿခင္းမ်ား၊ မိုင္းပိတ္သိမ္းၿခင္း) တြင္တက္ႀကြစြာပါ၀င္ပတ္သတ္သည္။
  • အစုစပ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း-ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း၊ အစိုးရလုပ္ငန္း၊ NGO မ်ားႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ မတူညီသည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အင္အားမ်ားရရွိလာသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အရင္းအႏွီးမ်ားႏွင့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမၽွေ၀ေပးသည္။ ထိုအစုစပ္စီးပြားလုပ္ငန္းသည္ တသီးတၿခား လုပ္ငန္းမ်ားထက္ လုပ္ငန္းပို၍ေအာင္ၿမင္သည္။ နည္းစနစ္က်ေသာ အစုစပ္လုပ္ငန္းႏွင့္ နည္းစနစ္မက်ေသာ အစုစပ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကုန္က်စရိတ္လ်ာ့က်ၿခင္း၊ လက္ရွိအစဦးလုပ္ငန္းမ်ားကို မလိုအပ္ပဲ ထပ္လုပ္ၿခင္းမ်ားကို ေရွာင္ရွားေစၿခင္းႏွင့္ လူအမ်ားစု သူတပါးအေပၚမွီခိုေနရၿခင္းကိုေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ၿခင္းမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။
  • စြမ္းေဆာင္ရည္ၿမင့္မားေစၿခင္း-ေဒသခံလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊ NGO မ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားၿမႇင့္တင္ရန္ အေလးထားေဆာက္လုပ္သည့္အစီအစဥ္သည္ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္း၊ (သင့္ေတာ္စြာ ပံုစံေရး ဆြဲထားၿခင္းမဟုတ္သည့္)အေၿခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားပးၿခင္းထက္ပို၍ၾကိဳးပမ္းမႈကို ေရရွည္ထိန္းထားႏိုင္သည္။ ေ၀းလံေသာ၊ တသီးတၿခားၿဖစ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ အေၿခံအေဆာက္အအံုမ်ားသည္ မရမၿဖစ္လုိအပ္ေသာအခါ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရ အဖြဲ႕ပါ၀င္ေသာ ေကာင္းမြန္စြာ ပံုစံေရးဆြဲထားၿပီး တိက်ေသာၿပဳၿပင္ထိန္းသိမ္းေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားၿဖင့္သာ အေၿခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားကို အားၿဖည့္ေပးရမည္။

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အက်ိဳးရွိမႈႏွင့္ေအာင္ၿမင္မႈ တိုးတက္ၿခင္း၊ လူသားမ်ား၏ ဘ၀အရည္အေသြးတိုးတက္ၿခင္းႏွင့္ လူသားမ်ား ၄င္းတို့၏ဘ၀ကို ေရရွည္ေအာင္ၿမင္မႈရေစရန္ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မ်ား ၿပဳလုပ္ရာတြင္ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားၿဖစ္သည္။

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.