ထိန္းထားႏိုင္ေသာ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အက်ိဳးရွိမႈႏွင့္ေအာင္ၿမင္မႈ တိုးတက္ၿခင္း၊ လူသားမ်ား၏ ဘ၀အရည္အေသြးတိုးတက္ၿခင္းႏွင့္ လူသားမ်ား ၄င္းတို့၏ဘ၀ကို ေရရွည္ေအာင္ၿမင္မႈရေစရန္ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မ်ား ၿပဳလုပ္ရာတြင္ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားၿဖစ္သည္။
 ထိန္းထားႏိုင္ေသာလူမႈအဖြဲ႕အစည္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္သည္ လူအဖြဲ႕အစည္း အလားအလာေကာင္းၿခင္းကို ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္ ကူညီေပးသည္။ မၾကာခဏဆိုသလိုပင္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းပတ္၀န္းက်င္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္မွာ ေဒသခံၿပည္သူမ်ားအတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား (သင္တန္းေပးၿခင္း၊ အလုပ္ခန္႔ထားေပးၿခင္းႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာအစီအစဥ္မ်ား) ကို ထိန္းထားႏိုင္ေသာ အက်ိဳးၿပဳအေမြအႏွစ္မ်ားအၿဖစ္ က်န္ရွိေစႏိုင္ပါသည္။ ထိန္းထားႏိုင္ေသာ လူမႈ႕ပတ္၀န္းက်င္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၏ မရွိမၿဖစ္လိုအပ္ခ်က္မွာ အထူးသၿဖင့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းၿပီးဆံုးသြားခ်ိန္မွာ ၄င္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ ဆက္လက္တည္တံ့ေနရမည္ၿဖစ္သည္။
ထို့ေၾကာင့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း၏ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ နယ္ေၿမေဒသတြင္းရွိ လူ၊ ပစၥည္း၊ အသစ္တဖန္ ၿပန္လည္ ၿပဳလုပ္၍မရႏိုင္ေသာ သဘာ၀သယံဇာတပစၥည္းမ်ားကို အၿခားနယ္ေၿမေဒသ၏ လူ၊ ပစၥည္း၊ ထိန္းထားႏိုင္ေသာ လူသားႏွင့္ လူမႈေရး ရင္းႏွီးေငြမ်ားအၿဖစ္ေၿပာင္းလဲရန္ ကူညီၿခင္းအားၿဖင့္ ထိန္းထား ႏိုင္ေသာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည္။

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.