လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ ၾကိဳးပမ္းမႈထိန္းထားႏိုင္ဆံုးေသာ လူအဖြဲ႕အစည္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ အခ်ိဳ ့အေၿခခံ သေဘာတရားမ်ားကို ၿပန္၍ေရာင္ၿပန္ဟပ္ေစသည္။
  • မဟာဗ်ဴဟာေၿမာက္ ခ်ဥ္းကပ္မႈေမြးၿမဴၿခင္း-ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ အဆင့္တြင္ကုမၸဏီ အတြက္ ေရရွည္မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသလို နယ္ေၿမေဒသႏွင့္ လူမ်ိဳးဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းႏွင့္ လက္ရွိႏွင့္ ေနာင္အနာဂတ္လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္လည္းပဲ တန္းတူခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။
  • တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿခင္းႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈေသခ်ာေစၿခင္း-ေဒသခံလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္း အဆင့္အားလံုး (စီမံကိန္းအယူအဆမ်ား၊ Design မ်ား၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ၿခင္းမ်ား၊ မိုင္းပိတ္သိမ္းၿခင္း) တြင္တက္ႀကြစြာပါ၀င္ပတ္သတ္သည္။
  • အစုစပ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း-ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း၊ အစိုးရလုပ္ငန္း၊ NGO မ်ားႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ မတူညီသည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အင္အားမ်ားရရွိလာသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အရင္းအႏွီးမ်ားႏွင့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမၽွေ၀ေပးသည္။ ထိုအစုစပ္စီးပြားလုပ္ငန္းသည္ တသီးတၿခား လုပ္ငန္းမ်ားထက္ လုပ္ငန္းပို၍ေအာင္ၿမင္သည္။ နည္းစနစ္က်ေသာ အစုစပ္လုပ္ငန္းႏွင့္ နည္းစနစ္မက်ေသာ အစုစပ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကုန္က်စရိတ္လ်ာ့က်ၿခင္း၊ လက္ရွိအစဦးလုပ္ငန္းမ်ားကို မလိုအပ္ပဲ ထပ္လုပ္ၿခင္းမ်ားကို ေရွာင္ရွားေစၿခင္းႏွင့္ လူအမ်ားစု သူတပါးအေပၚမွီခိုေနရၿခင္းကိုေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ၿခင္းမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။
  • စြမ္းေဆာင္ရည္ၿမင့္မားေစၿခင္း-ေဒသခံလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊ NGO မ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားၿမႇင့္တင္ရန္ အေလးထားေဆာက္လုပ္သည့္အစီအစဥ္သည္ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္း၊ (သင့္ေတာ္စြာ ပံုစံေရး ဆြဲထားၿခင္းမဟုတ္သည့္)အေၿခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားပးၿခင္းထက္ပို၍ၾကိဳးပမ္းမႈကို ေရရွည္ထိန္းထားႏိုင္သည္။ ေ၀းလံေသာ၊ တသီးတၿခားၿဖစ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ အေၿခံအေဆာက္အအံုမ်ားသည္ မရမၿဖစ္လုိအပ္ေသာအခါ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရ အဖြဲ႕ပါ၀င္ေသာ ေကာင္းမြန္စြာ ပံုစံေရးဆြဲထားၿပီး တိက်ေသာၿပဳၿပင္ထိန္းသိမ္းေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားၿဖင့္သာ အေၿခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားကို အားၿဖည့္ေပးရမည္။

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.