လူမႈ႔အဖြဲ႔အစည္း ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ ပံ့ပိုးေပးေသာ သတၱဳတူးေဖာ္မႈမ်ား

 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေထာက္ပံ႔ေပးမႈသည္ နယ္ေၿမေဒသအတြင္းရွိအေျခအေနမ်ားမွ အၿမဲတမ္းသတ္မွတ္ပိုင္းျခားထားသည္။

သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားသည္ ဓေလ့ထံုးစံအရ ၄င္းတို႔၏သတၱဳတြင္းစီမံကိန္းအနီးအနား၀န္းက်င္အတြင္း ဆင္းရဲမႈေလ်ာ႔ေပါ႔ေစေရးအတြက္ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ရန္ ဆႏၵရွိပါသည္။ အစဥ္အလာအတိုင္း ေက်ာင္းအေဆာက္ အအံုမ်ား၊ ေဆးရံုေဆးေပးခန္းမ်ား၊ ၿပင္ပက်န္းမာေရး တာ၀န္ယူမႈမ်ားႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာပံ႔ပိုးေပးမႈမ်ား ျဖစ္သည္။
မၾကာခဏဆိုသလို ထိုသို႔အားစိုက္ထုတ္မႈမ်ားသည္ ေဒသခံလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ထိုသို႔မ်ားၿပား ေကာင္းမြန္ေသာ လက္ေဆာင္မ်ားအၿဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေသာ္လည္း၊ တခါတရံ စီမံကိန္းအားလံႈေဆာင္ေသြးထိုးသၿဖင့္၊ အမွန္တကယ္ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ား၏ တာဝန္ယူ လုပ္ကိုင္ရမႈမ်ားအတြင္း အေႏွာက္အယွက္ၿဖစ္ေစပါသည္။
 
ၿဖစ္ေပၚရသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို-
သတၱဳတြင္းကုမၸဏီရွိ လူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံလူတစ္စုတို႔က ေရြးခ်ယ္လုပ္ကိုင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ၿပင္ပပုဂၢိုလ္္္္မ်ားက ေဒသခံၿပည္သူလူထုကို အနည္းငယ္၀င္ေရာက္ခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ေဒသခံလူထုအတြင္း ၿပင္ပမွလူအမ်ားစု(အနည္းစုမဟုတ္ေသာ) ခ်ဥ္းကပ္၀င္ေရာက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
၄င္းလူထုတြင္ လိုအပ္ေသာနည္းပညာ(သို႔)ဗဟုသုတအခံမရွိၿခင္းေၾကာင့္ ျပဳျပင္ထိန္းမတ္၍ မရႏိုင္ၿခင္း ျဖစ္သည္။
သို႔မဟုတ္ အစီအစဥ္မ်ားကိုစီမံခန္႔ခြဲရန္ ေဒသခံလူထု၏စြမ္းေဆာင္ရည္သည္ လံုေလာက္သည့္အေန အထားတစ္ရပ္တြင္ မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ဤအခ်က္အလက္မ်ားစုစုေပါင္း၍ အေကာင္းဆံုးေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားၿဖင့္ ေဒသခံလူထုအေပၚတြင္ ၄င္းတို႔၏ သီးျခားပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားေပၚတြင္ ခံစားမႈမရွိေစရမည့္အၿပင္ ၄င္းတို႔အတြက္ လိုအပ္ေသာဆက္လက္ တည္ရွိင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား (လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား)ကို ျပဳလုပ္ေပးၿခင္းၿဖင့္ ၿပင္ပမွ၄င္းတို႔အေပၚ ေထာက္ပံ့ေနမႈမ်ား ဆက္လက္မၿဖစ္ေပၚေစရန္ ခ်က္ခ်င္းေလ်ာ ႔ က်ပေပ်ာက္ေစသည္။
ထို႔အျပင္ ေဒသခံၿပည္သူလူထုႏွင့္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အေဆာက္အဦး၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားစိုက္ထုတ္တြက္ခ်က္မႈမ်ား၊ အသားတက် ရင္းႏွီးမႈမ်ားျဖစ္လာလၽွင္ မေကာင္းၾကံသည့္ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္း၏ အေထာက္ အပံ့ယူသည့္ လူတစ္သိုက္၏ ထိန္းထားႏိုင္ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အေျခအေနကို ဆန္႔က်င္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္း ၾကီးထြား လာႏိုင္သည္။
သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားသည္ မဟာဗ်ဴဟာက်က်၊ အသိဥာဏ္အျမင္ျဖင့္ ၄င္းတို႔စီမံကိန္းႏွင့္အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ ေနေသာ လူထု၏လုိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ကၽြမ္းက်င္ရာ အခ်က္အလက္က်က် အာရံုစိုက္သင့္သည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ အျခားအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ တာဝန္ရွိစြာျဖည့္ဆည္းရမည့္အရာမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ျဖည့္ဆည္းမႈျဖင့္ ၄င္းတို႔ျဖည္းဆည္း ရမည့္ အခြင့္အခါမ်ားေလ်ာ႔က်မႈကို ျဖစ္ေစသည္။ ဥပမာ- စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေဆးေပးခန္းမ်ားသည္ အစိုးရ၏ ပညာေရးဌာနႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာနတို႔မွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည့္အရာမ်ားျဖစ္သည္။ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီအတြက္ ပင္မလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား မဟုတ္ပါ။ အတိအက်ဆိုရလၽွင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ပညာေရးဆုိင္ရာ အေဆာက္အဦးမ်ား အတြက္ ကုမၸဏီ၏ကၽြမ္းက်င္မႈျဖင့္ ဝါယမစိုက္ထုတ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ျပီး ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ nurse မ်ား၊ သင္ရိုးဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား၊ ေဆးဝါးမ်ား ၄င္းတို႔အထဲမွ တစ္ခုႏွင့္မၽွ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီ၏အဓိကလုပ္ေဆာက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမဟုတ္ပါ။ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမွ ၄င္းက်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီရန္ဆႏၵရွိ၍တက္ႏိုင္ ေသာ္လည္း သတၱဳတြင္းကုမၸဏီသည္ ၄င္း၏လုပ္ငန္းမ်ားရပ္တန္႔၍ ျပီးစီးထြက္ခြာသြားေသာအခါ ၄င္းဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၿပိဳကြဲသြားသည့္အႏၲရယ္အေျခအေနျဖစ္ေစသည္မွာ အေသအခ်ာျဖစ္သည္။
နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ဆိုင္ရာပညာရပ္မ်ားကို ပတ္ဝန္းက်င္ လူထုသို႔မၽွေဝရန္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ-ကုန္သြယ္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ဘ႑ာေရး၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း အတက္၊ ေရႊ႕ေျပာင္း၍ ရေသာစက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အေသထိုင္ထားေသာစက္ယႏၲရားမ်ားျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ေဒသရွိဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ႔ေပးသူမ်ားႏွင့္ ကန္ထရိုက္တာမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ပိုမိုတိုးတက္ကာင္းမြန္ေစျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။
 
သင္တန္းသားမ်ားျဖင့္တြဲဖက္ေမြးျမဴပို႔ခ်သည့္အစီအစဥ္သည္ သမရိုးက်စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္တည္ေထာင္ျခင္းထက္ ၄င္းနယ္ေျမဧရိယာ တြင္ ေရရွည္ပိုမိုအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းသာမက သတၱဳ တူးေဖာ္ရာတြင္ လုပ္ေဆာင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားအဆင္ေျပေစသည့္ တၿပိဳင္နက္ လုပ္ေဆာင္ရေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.