သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားရွိလၽွင္ နယ္ေၿမေဒသမ်ားအတြင္း ေကာင္းေသာေၿပာင္းလဲမႈၿဖစ္ေစရန္ အေထာက္အကူေပးၿခင္းၿဖင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတြင္ သတၱဳတြင္း စက္မႈလုပ္ငန္း သည္ အဓိကဗဟိုအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိသည္။
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသတၱဳတြင္းႏွင့္ လြတ္ကင္းစြာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရွိေစရန္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းရွိေသာေနရာမ်ားမွာ ၀င္ေငြအရင္းအၿမစ္ထိန္းထားႏိုင္ရန္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ အေထာက္အကူေပးႏိုင္ေသာအေၿခအေနမွာ ဤေဆာင္ ရြက္မႈသည္ အထူးသၿဖင့္မွန္ကန္သည္။ ဤေဆာင္ရြက္မႈ၏ အဓိကေအာင္ၿမင္မႈရည္ရြယ္ခ်က္သည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၿပင္ပေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ကိုယ္စားလွယ္အတြင္းအခ်ိတ္အဆက္ရရန္ၿဖစ္သည္။
သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းသက္တမ္းအတြင္း ႏိုင္ငံ၏သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း၏ေကာက္ခံရရွိသည့္ အၿမတ္အစြန္းၿဖန္႔ေ၀ၿခင္း ႏွင့္ပတ္သတ္၍ နယ္ေၿမေဒသႏွင့္အမ်ိဳးသားေရးမ်ားၾကားထဲတြင္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ(ဆက္ဆံေရးတင္းမာမႈ) မ်ားၿဖစ္လာ ႏိုင္သည္။ အဘယ္႔ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေပါမ်ားၾကြယ္၀ေသာတြင္းထြက္မ်ားသည္မ်ားေသာအားၿဖင့္ သတၱဳတြင္းဧရိယာတြင္ ေနထိုင္ေသာ ၿပည္သူမ်ားပိုင္ဆိုင္ၿခင္းထက္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို တရား၀င္အပ္ႏွံထားၿခင္းႏွင့္ သတၱဳတြင္းပတ္၀န္းက်င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ မတူညီေသာဦးစားေပး အစီအစဥ္မ်ား ရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။


ထိန္းထားႏိုင္ေသာ လူမႈ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈသည္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း သတၱဳတြင္းအေနျဖင့္ အျမတ္အစြန္းရရွိေအာင္ ဖိဖိစီးစီးလုပ္ေဆာင္ရမည္႔ အျပင္၊ နယ္ေျမေဒသအေပၚ လုပ္ငန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေဘးအႏၲရယ္၊ထိခိုက္ႏိုင္မႈမ်ားကို ေလ်ာ႔ခ်ရမည္။ ကုမၸဏီသည္ ဗဟိုအစိုးရထံသို႔ သယံဇာတတူးေဖာ္ခြင့္ အခြန္အခမ်ားကို အခ်ိဳးက်ေပးေဆာင္ရမည္။ ထို႔ျပင္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းမွ ရရွိသည့္အျခားေငြေၾကးမ်ားကိုလည္း ေဒသခံလူထုဆီသို႔ေထာက္ပံ႔ရမည္။ ဗဟိုအစိုးရအေနျဖင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ မ်ားစြာထိခိုက္ခံရေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ထိုေငြေၾကးမ်ားျဖင့္ ရင္းႏွီးေထာက္ပံ႔ရန္မွာ အေရးၾကီးသည္။ သို႔ရာတြင္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္အတြက္ ေဒသခံႏွင့္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕မ်ားအၾကား ညီ္မၽွစြာလုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရအမ်ားစုတြင္ ၄င္းတုိ႔၏ အမ်ိဳးသားေရး၊ တိုင္းေဒသၾကီးစီမံကိန္းႏွင့္ ေဒသတြင္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းစသည့္ အစီအစဥ္ မ်ားရွိသည္။ ေဒသတြင္းလူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း၏ အက်ိဳးရွိဆံုးအားသာခ်က္မွာ ၄င္းေဒသရွိဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္တြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားစြာအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.