လူမႈ႔အဖြဲ႔အစည္း ဖြံ႔ျဖိဳးေရး တာ၀န္မ်ား

 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဖြံ႕ျဖိဳးမႈသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အေျခခံလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ NGO ကုမၸဏီမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕၏ တာဝန္ရွိမႈမ်ားႏွင့္ အခန္းက႑မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာအဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ေပးရန္လိုအပ္သည္။ (အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအတြင္းရွိ အဆင့္အားလံုးမွ ညီတူညီမ်ွတာဝန္ယူလုပ္ကိုင္ရေသာတာဝန္မ်ား)
 
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ တိက်ေသာအခန္းက႑သည္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ဖြံ႕ျဖိဳးမႈလုပ္ငန္း ႏွစ္ခုလမ္းေၾကာင္းအတြင္းရွိ ေဒသတြင္းအေျခအေနႏွင့္ ေၿပာင္းလဲမႈေပၚတြင္ အဓိကမူတည္ပါသည္။
 
 
  • အစိုးရအဖြဲ႕- နယ္ေျမ (သို႔) ေဒသတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ရန္ အဓိကတာဝန္ရွိသည္။ နယ္ေျမေဒသအဆင့္အတန္းမွီမွီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ လူမႈေရး၊ အေဆာက္အဦးမ်ား၊ ေျမယာအသံုးခ်မႈမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ စီမံကိန္းခ်မွတ္ေရးဆြဲျခင္း၊ စီမံကိန္းအား ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းမ်ားအတြက္ တိုးတက္လာေသာစနစ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ အခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ ေပးျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားဘက္မွ ရပ္တည္ေပးျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။
  • ကုမၸဏီမ်ား- လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေထာက္ပံ႔ေပးရန္တက္ၾကြစြာပါဝင္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရ၏နယ္ေျမ ေဒသဆိုင္ရာ ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ျခင္းက႑တြင္ တာဝန္မရွိသင့္ပါ။ အစိုးရ၏စြမ္းေဆာင္ရည္ျဖင့္ မလံုေလာက္ေသာ အေျခအေနတြင္ ကုမၸဏီမ်ားကို ျဖစ္ႏိုင္သေလာက္ပါဝင္ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳရန္ ဖိအားေပးႏိုင္သည္။ ၄င္းကိစၥကို အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူထုအေျချပဳအသင္းအဖြဲ႕မ်ားကပါ မၽွေဝလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ၄င္းတို႔အားလံုးသည္ အစိုးရ၏ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာအစီအစဥ္မ်ားအေလ်ာက္ ေဒသ၏ကနဦးလုပ္ငန္း တည္ေဆာက္မႈ မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ထိန္းထားႏိုင္ေသာ လူထုစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ ကူညီရန္တြဲဖက္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားထူေထာင္ျခင္းစသည္တို႔ကို ေရရွည္တြင္လည္း ေသခ်ာမႈရွိေစရန္ အာရံုစူးစိုက္ ပါဝင္သင့္ သည္။ အေရးၾကီးဆံုးအရာမွာ ၄င္းတို႔သည္ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို ေမြးျမဴရမည္။ ထို႔ေနာက္ အေသးစား လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကို အားေပးရမည္။
  • အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား- ေဒသခံလူထုကိုယ္စား ေထာက္ခံေပးျခင္းႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရာတြင္ အေရးၾကီးေသာအခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္။ NGO မ်ားသည္ မည္သို႔ဆိုေစ ၄င္းတို႔၏အခန္းက႑မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရန္လိုအပ္သည္။ ထို႔အျပင္ ၄င္းတို႔သည္ ေဒသခံလူထုအတြက္ ေထာက္ခံရပ္တည္မႈဆိုင္ရာကြဲျပားမႈုကိုပါ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းခြဲျခားျပရန္လိုအပ္သည္။ NGO မ်ားသည္ အဆိုျပဳထားေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဆီသို႔ ေလ်ွာက္လွမ္းရာတြင္ ေဒသခံလူထု၏ မတူကြဲျပားေသာ အျမင္၊အယူအဆမ်ားကိုေလးစားရမည့္ ျငင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ပါဝင္ပတ္သတ္သည္။ ျပီးေနာက္ ေဒသခံလူထု၏အျမင္၊အယူအဆမ်ားကို သဲသဲကြဲကြဲ ရွင္းလင္းႏိုင္မည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေထာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ရမည္။ ၄င္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းသည္ ေဒသခံလူထုအေပၚ ရာႏႈန္းျပည့္ရရွိႏိုင္သည္ဆိုသည္ကို ဆံုးျဖတ္ရမည္။
  • လူထုအုပ္စုမ်ား- အဓိကပင္မက႑မွ ပါဝင္သည္။ လူထုဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈသည္ ၄င္းမွတဆင့္ ေဒသခံလူထုသည္ ေဒသတြင္းအမွန္တကယ္လိုအပ္ေနမႈမ်ား ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္းႏွင့္ လူမႈဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရရွိႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၄င္းသည္ မရွိမျဖစ္လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ၄င္းတို႔၏လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ဦးစားေပးရမည့္အရာမ်ားႏွင့္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကို ျပည့္စံုေစသည္။ ၄င္းတို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ကတိကဝတ္တို႔မွတဆင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အမွန္တကယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားဆီသို႔ခ်ီတက္လ်က္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ ေအာင္ျမင္ရရွိလာမည္။ လူထုသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ ယံုၾကည္ခ်က္၊ သင္႔ေလ်ာ္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကိုစီစဥ္၍ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ၄င္းတို႔၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျပည့္မီရန္ အသင့္ျပင္ဆင္စုစည္းမႈရွိေသာအခါ ထိုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ဆက္လက္ထိန္းထားႏိုင္သည္။
ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားရမည္ဆိုလၽွင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ျခင္း ဧရိယာတြင္ မပါဝင္ေသာ္လည္း သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ျခင္းက႑၏ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအပိုင္းတြင္ က႑တစ္ခု အျဖစ္ပါဝင္သည္။ ေပးကမ္းသူမ်ားသည္ ၿပိဳင္ဘက္မရွိ လႊမ္းမိုးမႈႏွင့္ တာဝန္ရွိမႈမ်ားရွိရမည္။ အတိအက်ဆုိရလၽွင္ လူထုအားေပးအပ္ရမည့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္စံႏႈန္းမ်ား၊ လူထုအေပၚထားရွိရမည့္ လႊမ္းမိုးမႈအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ပုဂၢလိက က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ၄င္းကိုယ္စားလွယ္ မ်ားတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအရင္းအျမစ္မ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳ၊ အစိုးရ၊ကုမၸဏီမ်ား၊NGO/CBO မ်ား၏ လူထုအတြင္းရွိ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္မ်ားစုစည္းျခင္းသကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ အၾကံေပးႏိုင္ျခင္း စသည္တို႔ရွိမည္။

mytcl-sustainable-communi

 

 

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.