လူမႈ ့အဖြဲ႔အစည္းျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား

အထက္ပါၾကားျဖတ္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားသည္ လူမႈ ့အဖြဲ႔အစည္းဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ လမ္းစဥ္ စတင္ရန္ ျဖစ္ျပီး အဖြဲ႔အစည္း အင္အား မေတာင့္တင္းမီ ဆုတ္ယုတ္မသြားေစရန္ ျပဳလုပ္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတို ့သည္ အဖြဲ႔အစည္းအား ေရွ ႔သို ့တက္လွမ္းရန္ အကူအညီမျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ဆုတ္မသြားရန္ အာရံုစိုက္ထား ရပါမည္။ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း၊ မိသားစုတစ္ဖြဲ႔ခ်င္းႏွင့္ လူမႈ ့အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခ်င္းစီ၏ အဆင့္ဆင့္တိုင္းတြင္ ေျပာင္းလဲမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ကြဲျပားေသာ ပို၍ တတ္သိနားလည္ႏိုင္ေသာ အေျခခံ သေဘာတရားမ်ား လိုအပ္ပါသည္။
 

20150618 115725

 

ထိန္းထားႏိုင္ေသာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား တည္ေထာင္ရာတြင္ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးရမည့္ အေျခခံသေဘာတရား (၁၆) ခ်က္ကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

  ၁။ လူသားမ်ားသည္ သူတို ့၏ ကမာၻကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ လူသားမိသားစုတစ္စုအေနျဖင့္ ၾကံဳေတြ ့ရမည္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရာ သဘာ၀ကမာၻေျမၾကီးႏွင့္ အျခားေသာသူမ်ားႏွင့္ ကူးလူးဆက္ဆံမႈ ကြန္္ရက္သည္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။
   
  ၂။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈျဖစ္တည္ရာသည္---- လူသားႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈျခင္း နည္းစဥ္သည္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း၊ ကူးလူးဆက္ဆံျခင္း၊ မိသားစုအဖြဲ႔အစည္း၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ လူမ်ိဳးတို ့အတြင္း ျဖစ္တည္လာသည္ ဟု ဖြင့္ဟဆိုထားပါသည္။
   
  ၃။ ကုစားျခင္းသည္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ၏ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ လူသားအခ်င္းခ်င္းကူးလူးဆက္ဆံျခင္း၏ အေႏွာက္အယွက္ပံုစံႏွင့္ လက္ေတြ ့မက်ေသာ ေတြးေခၚမႈတို ့အား အစားထိုးရန္ အတိတ္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ကုစားျခင္း၊ ေတြးေခၚ လုပ္ကိုင္မႈ အမူအက်င့္မ်ား ျဖတ္လတ္ေစရန္ ေလ့က်င့္သင္ယူျခင္းႏွင့္ ခံစားခဲ့ရေသာ ေ၀ဒနာအေဟာင္းမ်ားကို ျပည့္ဖံုးကားခ်ပစ္ျခင္းတို ့သည္ ထိန္းထားႏိုင္ေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈနည္းစဥ္၏ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
   
  ၄။ တရားမွ်တမႈရွိျခင္းမည္သူမဆုိ လိင္၊လူမ်ိဳး၊ အသက္၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာတို ့အား ထည့္မတြက္ဘဲ လူတိုင္းသည္ အက်ိဳး စီးပြား ညီတူညီမွ် ရရွိရန္ႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ျခင္း၊ ေ၀ဒနာအားကုစားျခင္းစသည့္ နည္းစဥ္ထဲတြင္ သာတူညီမွ် အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရွိရပါမည္။
   
  ၅။ အျမင္မရွိလွ်င္ မဖြံ႔ျဖိဳး မတိုးတက္ႏိုင္ တစ္ကိုယ္ေကာင္း လုပ္မည္၊ စိတ္ၾကိဳက္ဖန္တီးမည္ ဆိုတဲ့ အျမင္ရွိလာလွ်င္ ကိုယ့္ဖက္ကိုယ္ယက္ တာေတြ ျဖစ္လာျပီ။
   
  ၆။ စစ္မွန္ေသာဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအား လူ႔ယဥ္ေက်းမႈအရ အေျခခံထားရမည္။ ေ၀ဒနာကုစားျခင္းႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ လူ ့ေဘာင္ယဥ္ေက်းမႈ၊ အေထြေထြဗဟုသုတ၊ ဥာဏ္ပညာ စသည္တို ့တြင္ ထဲထဲ၀င္၀င္ ရွိေနရမည္။
   
  ၇။ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္မႈ: အရာရာတိုင္းသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္ေနပါသည္။ ထို ့ေၾကာင့္ပင္ ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ ေ၀ဒနာကုစားျခင္းႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ၏ သြင္ျပင္လကၡဏာတို ့သည္ အျခားေသာ (လူပုဂၢိဳလ္၊ လူ ့ေဘာင္၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ႏွင့္ဆိုင္ေသာ) အရာအားလံုးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို ့သည္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေပၚ လုပ္ေဆာင္မႈ ျပဳလုပ္တုိင္း ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အရာအားလံုးအား သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
   
  ၈။ တစ္စံုတစ္ရာကို နာက်င္ေစမႈသည္ အားလံုးအား နာက်င္ေစမႈပင္ ျဖစ္သည္။ တစ္စံုတစ္ရာကို ူေကာင္း ေအာင္ လုပ္ျခင္းသည္္ အားလံုးအားေကာင္းေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ လူသားမိသားစုတစ္စုအေနႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ တစ္သားတည္းျဖစ္ျခင္း၏ အေျခခံအခ်က္သည္ အျခားသူတို ့၏ ခ်မ္းသာသုခအတြက္ အခ်ိဳ႔ေသာ သူတို ့၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ျခင္းအား ေပးဆပ္ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အဓိပၸါယ္ ေကာက္ပါက လက္မခံႏုိင္ပါ။
   
  ၉။ စည္းလံုးျခင္း စည္းလံုးျခင္းသည္ တစ္သားတည္းျဖစ္သည့္ သေဘာပင္။ စည္းလံုးမႈ မရွိဘဲ လူသားတို ့အား လူမႈအဖြဲ႔ အစည္းမွ သီးျခားခြဲထုတ္၍ သာမန္တသားတည္း ျပဳလုပ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ စည္းလံုးမႈမရွိျခင္းသည္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ အေျခခံေရာဂါတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
   
  ၁၀။ ပူးေပါင္းပါ၀င္မေဆာင္ရြက္လွ်င္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ မရႏိုင္ပါ။ ပူးေပါင္းပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ မိမိတို ့၏ ေ၀ဒနာကုစားျခင္းႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ျခင္းနည္းစဥ္တြင္ လူတိုင္း စိတ္ေရာကိုယ္ပါ အင္တိုက္အားတိုက္ တက္တက္ၾကြၾကြ အာရံုစိုက္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
   
  ၁၁။ စိတ္ဓာတ္ လူသားမ်ားသည္ သဘာ၀အားျဖင့္ ရုပ္၀တၱဳႏွင့္ စိတ္၀တၱဳႏွစ္မ်ိဳး ေပါင္းစပ္ထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို ့စိတ္ဆႏၵ လိုအင္မ်ားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ ဘ၀ရပ္တည္မႈ မခ်ိန္ညွိဘဲ လူသားအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလံုးျဖစ္လာျပီး ထိန္းထားသြားမည္ ဆိုတာ လက္ေတြ ့တြင္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
   
  ၁၂။ လူက်င့္၀တ္ႏွင့္ ကိုယ္က်င့္သိကၡာ ထိန္းထားႏိုင္ေသာ လူ ့ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္း ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ အေျခခံ လူက်င့္၀တ္အုတ္ျမစ္ ရွိရပါမည္။ လူက်င့္၀တ္ေခါင္းပါးလာျခင္းႏွင့္ ကိုယ့္က်င့္သိကၡာမ်ား မထိန္းသိမ္းႏိုင္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ရပ္ဆိုင္းသြားပါမည္။
   
  ၁၃။ သင္ယူေလ့က်င့္ျခင္း လူသားမ်ားသည္ ေလ့က်င့္သင္ယူသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို ့သည္ သေႏၶတည္စကတည္းက စတင ္သင္ယူၾကပါသည္။ ကၽြနု္ပ္တို ့ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈကို မရိုက္မခ်ိဳးပစ္မျခင္း၊ ကၽြနု္ပ္တို ့စိတ္ဓာတ္ခြန္အားကို မတားဆီး မပိတ္ပစ္မျခင္း ကၽြႏု္ပ္တို ့ဘ၀တေလွ်ာက္လံုး ဆက္လက္သင္ယူ ေလ့က်င့္လ်က္ ရွိပါသည္။
   
  ၁၄။ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ျခင္း တစ္စံုတစ္ရာကို ထိန္းထားႏိုင္ျခင္းသည္ ေရရွည္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏို္င္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ စစ္မွန္ေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ဘယ္ေသာအခါမွ ကုန္ဆံုးသြားျခင္း မရွိပါ။ ဆက္လက္ရွင္သန္သြားရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရယူသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
   
  ၁၅။ အေကာင္းျမင္/အျပဳသေဘာလုပ္ေဆာင္ျခင္း လူမႈအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္လူ ့ဘ၀တြင္ အက်ပ္အတည္း ျပသာနာမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို ့ဖန္တီးလိုေသာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အျခားနည္းလမ္းဆီသို ့ ျမင္ေတြ ႔ေျပာင္းေရြ႔ လုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ မေကာင္းျမင္နည္းမ်ားကို တိုက္ထုတ္ရန္ ခြန္အားမ်ား စြန္ ့လႊတ္လိုက္ျခင္းထက္ မိမိရွိ္အားအင္မ်ားကို တည္ေဆာက္လိုက္ျခင္းတို ့ျဖင့္ အေကာင္းဆံုး ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။
   
  ၁၆။ မိမိျမင္ေတြ ့လိုေသာေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေပၚေစျခင္း ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ထိေရာက္ဆံုးေသာ နည္းပညာမ်ားသည္ အျပဳသေဘာပံုစံႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ အသက္၀င္ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္ နမူနာမ်ား ဖန္တီးယူျခင္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ လမ္းေပၚေလွ်ာက္ၾကည့္မွသာ လမ္းအေနအထားကို ျမင္ရပါမည္။
   

  Strategy Report 2019-2020

   

  MYTCL Logo Footter

  Please publish modules in offcanvas position.