လူမႈ႔ေရးဆိုင္ရာ အလွဴအတန္းမ်ား

ibc and hdpe 01

ျမန္မာယန္စီ အနီးတ၀ိုက္တြင္ရိွေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာမ်ား ႏွင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားသည္ IBC ေရပုံးမ်ား ၊ ထင္းမ်ား၊ဓာတ္ဆီ စသျဖင့္ ျမန္မာယန္စီသို႔ ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားသည္ IBC ေရပံုးမ်ားကို မ်ားေသာအားျဖင့္ ေရမ်ားသိုေလွာင္ရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုေလ့ရိွပါသည္။ ျမန္မာယန္စီ မွ ေက်းရြာအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ သာသနာေရးလွဴဒါန္းမႈမ်ားအတြက္ ႏွစ္စဉ္ CSR ဘက္ဂ်က္အျပင္ လွဴဒါန္းမႈ့ အေသးစားမ်ားျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။

sport playground 01

လူတိုင္းသက္ရွည္က်န္းမာရန္အတြက္ အားကစားျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အေရးပါေသာ က႑တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ရြာသာေက်းရြာသည္ ျမန္မာယန္စီေကာ့ပါးလီမီတက္အနီးတြင္ တည္ရိွေသာေက်းရြာတစ္ရြာျဖစ္ပါသည္။

school building for shwepankhine 01

ေရႊပန္းခိုင္ေက်းရြာ တြင္ တက္ေရာက္ေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား မ်ားျပားလာမႈေၾကာင္႔ ယခုတည္ရွိေသာ အေျခခံပညာမူလတန္္းေက်ာင္း တြင္ လံုေလာက္စြာ စာသင္ခန္းေနရာေပးႏိုင္ျခင္းမရွိျဖစ္ေနပါသည္။

electricity pipe line telpinkan 01

လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ ေရသည္ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္ေသာအရာျဖစ္သည္။ တည္ပင္ကန္ေက်းရြာသည္ ေညာင္ပင္ႀကီး-ယင္းမာပင္သြားေသာလမ္းေဘးတြင္တည္ရိွကာ ျမန္မာယန္စီ ေကာ့ပါးလီမိတက္ လုပ္ကြက္ႏွင့္နီးေသာ ေက်းရြာတစ္ရြာျဖစ္ပါသည္။

school building for wadan 01

၀ါးတန္းေက်းရြာ တြင္ တက္ေရာက္ေနၾကေသာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား မ်ားျပားလာမႈေၾကာင္႔ ယခုတည္ရွိေသာ အေျခခံပညာမူလတန္္းေက်ာင္း တြင္ လံုေလာက္ေသာ စာသင္ခန္းေနရာေပးႏိုင္ျခင္းမရွိျဖစ္ေနပါသည္။

monastery for gondaw village 01

ဂုဏ္ေတာေက်းရြာသည္ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီ၏ ရပ္ရြာလူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ေဆာင္ေပးေနေသာ ေက်းရြာ ၁၈ရြာတြင္ ၁ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ေက်းရြာမ်ားအလိုက္ လိုအပ္ေသာ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီမွ ေထာက္ပံ႔ေပးလ်က္ရိွသည္။

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.