လူမႈ႔ေရးဆိုင္ရာ အလွဴအတန္းမ်ား

purchaseingfencing 01ေက်းစာက် ေက်းရြာသည္ ယမားေခ်ာင္း၏ ေျမာက္ဘက္တြင္တည္ရိွၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေနေသာ ရြာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ လိုအပ္ေသာ လူမႈေရးပစၥည္းႏွင့္ လူမႈကူညီေရးကားမ်ားထားရန္အတြက္ ေျမေနရာလိုအပ္လ်က္ရိွပါသည္။

monastery flooring 01

ျပည္သူႏွင့္ဆက္ဆံေရးဌာနဆိုသည္မွာ ဂုဏ္ပုဒ္ႏွင့္အညီ ေက်းရြာျပည္သူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္အက်ိဳးျပဳ ဆက္ဆံရေသာ ဌာနတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ ျမန္မာယန္စီေၾကးနီလုပ္ကြက္အတြင္း ဆက္စပ္လ်က္ရိွေသာ ရြာေပါင္း၁၈ရြာရိွပါသည္။ဘိန္းႏြယ္ေခ်ာင္ေက်းရြာသည္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႕ ေဝးကြာေသာေနရာတြင္ တည္ရွိၿပီး ေၾကးစင္ေတာင္ ႏွင္႕ စံပယ္ေတာင္ စီမံကိန္းေၾကာင္႕ ထိခိုက္ဆံုးရႈံမႈမ်ား မရွိပါ။ မည္သို႕ပင္ဆိုေစကာမႈ CSD/CSR ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဘက္ဂ်က္ေငြမ်ား ဤေက်းရြာသို႕ထည္႕သြင္းရန္အတြက္ျမန္မာယန္စီ ႏွင္႕ ျမန္႕မာစီးပြားေရးဦးပိုင္ လီမိတက္တို႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ႕ၾကပါသည္။

monasteryhall 01

သဲေတာႀကီးေက်းရြာသည္ ေၾကးစင္ေတာင္ႏွင့္ စံပယ္ေတာင္ စီမံကိန္း၏ အေနာက္ေျမာက္အစြန္းဖ်ားႏွင္႕ ယမားေခ်ာင္း၏ ေတာင္ဘက္တြင္ တည္ရိုၿပီး သာယာေသာရြာငယ္ေလးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေၾကးစင္ေတာင္ႏွင္႕ စံပယ္ေတာင္ စီမံကိန္း ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ရွိေသာ အျခားေက်းရြာ(၁၇) ရြာ ႏွင္႕  ႏွဳိင္းယွဥ္လ်ွင္ သဲေတာႀကီးေက်းရြာသည္ မိုင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႕ ေဝးကြာသည္႕အျပင္ တည္ေနရာ အေနအထားေၾကာင္႕ တိုက္ရိုက္ ထိခိုက္မႈ႕နည္းသည္႕  ေက်းရြာငယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ရြာရိွ သာေရးကိစၥမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ CSR ေကာ္မတီမွေက်းရြာရိွဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၀န္းအတြင္း ဓမၼာရံုေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ခဲ႔ၾကပါသည္။

hall 01

ဂုဏ္ေတာေက်းရြာသည္ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီ၏ ေျမာက္ဘက္ ယမားေခ်ာင္းႏွင့္ကပ္လ်က္ရိွေသာ ေက်းရြာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ျမန္မာယန္စီမွ ရပ္ရြာလူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ေဆာင္ေပးေနေသာ ေက်းရြာ ၁၈ရြာတြင္ ၁ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ေက်းရြာစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ရန္အတြက္ေက်းရြာရွိေဒသခံမ်ားအတြက္ႀကီးမားေသာဘတ္ဂ်က္ကိုျမန္မာယန္စီမွေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။

road repair 01ဆည္ထန္းေတာႀကီးေက်းရြာသည္သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းႏွင့္အကြာအေဝးေၾကာင္ ့ထိခိုက္မႈမရွိေသာေက်းရြာဟုယူဆရေသာ MYTCL ေက်းရြာတစ္ရြာျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူေက်းရြာစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ရန္အတြက္ေက်းရြာရွိေဒသခံမ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာဘတ္ဂ်က္ကိုျမန္မာယန္စီမွေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။

purifier 01

၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ ဆည္ထန္းေတာႀကီး ၅ ဦးေကာ္မတီမွ အထူးေတာင္းဆိုမႈ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။ ဤသည္မွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွ CSR / CSD ဘတ္ဂ်က္၏က်န္ရွိေသာရန္ပုံေငြမ်ားမွအေရးေပၚဘတ္ဂ်က္ကို အသုံးျပဳ၍ ၎တို႔၏ေက်းရြာအတြက္ေရသန္႔စက္ကိုေထာက္ပံ့ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ထိုအလွဴေငြကိုရန္ပုံေငြရရွိရန္အတြက္ ေက်းရြာသည္၎တို႔၏လက္ရွိဘတ္ဂ်က္တြင္လုံေလာက္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ေဒသဆိုင္ရာမ်ားထံေျပာ၍ အေရးေပၚဘတ္ဂ်တ္မ်ားမွတဆင့့္ ထို ေရသန္႕စက္ ကိုလွဴဒါန္းသင့္သည္ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.