လူမႈ႔ေရးဆိုင္ရာ အလွဴအတန္းမ်ား

donation of disinfection 01

လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းႏွင့္ စံပယ္ေတာင္၊ေၾကးစင္ေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း အနီး၀န္းက်င္ေက်းရြာမ်ားတြင္ COVID-19 ေရာဂါမ်ား စတင္ျပန္႕ပြားလ်က္ရိွသျဖင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ Sodium Hypochlorite (Bleaching Liquid) မ်ား မျဖစ္မေနလိုအပ္လ်က္ရိွပါသည္။

yegyibin 01

ျမန္မာယန္စီ၏ ျပည္သူဆက္ဆံေရးဌာနသည္ အဓိကအားျဖင့္ တရားမွ်တမႈ၊တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ ရပ္ရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအေပၚ အေျခခံ၍လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာယန္စီမွ အဓိကဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္လိုအပ္ေသာ ေက်းရြာ၁၈ရြာ ရိွပါသည္။

htanaungoneschool 01

ျမန္မာယန္စီ CSD အဖြဲ႕သည္ရပ္ရြာလူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္တက္ႂကြစြာပါဝင္ၿပီး  စံပယ္ေတာင္ ေၾကးစင္ေတာင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္တိုက္႐ိုက္ႏွင့္သြယ္ဝိုက္ထိခိုက္ႏိုင္ေသာေက်းရြာမ်ားကို ကူညီေပးလ်က္ရိွပါသည္။ထေနာင္းကုန္းေက်းရြာသည္ စံပယ္ေတာင္ ေၾကးစင္ေတာင္ စီမံကိန္း၏အေရွ႕ဘက္ရွိ ေဝးလံေသာေဒသတြင္တည္ရွိၿပီး စံပယ္ေတာင္ ေၾကးစင္ေတာင္ စီမံကိန္းမွအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရွိေသာ္လည္း ျမန္မာယန္စီသည္ CSR ဘတ္ဂ်က္မွပံ့ပိုးေပးလ်က္ရိွပါသည္။

ayegoneschool 01

ပညာေရးကကြၽႏ္ုပ္တို႔ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာအသိပညာကိုေပးၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာအရာ အျဖစ္ေျပာင္းလဲေစသည္။ ပညာေရးသည္ေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာသည့္ ဘ၀ ကိုပိုင္ဆိုင္ရန္ကူညီေပးပါသည္။ ရပ္ရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ပညာေရးတိုးတက္မႈသည္ CSR ေက်းရြာမ်ားအတြက္အၿမဲတမ္း ဦးစားေပးလုပ္ငန္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေအးကုန္းေက်းရြာသည္ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီ၏ CSR ေက်းရြာတစ္ရြာျဖစ္ပါသည္။

myayakeschool 01

ပညာေရးသည္လူတစ္ဦး ၏ဗဟုသုတ၊ အရည္အခ်င္းမ်ားကိုတိုးတက္ေစၿပီး ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးႏွင့္ သေဘာထားကိုတိုးတက္ေစသည္။ ပညာေရးသည္လူတိုင္းအတြက္အေရးႀကီးသည္။ ရပ္ရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ပညာေရးတိုးတက္မႈသည္ CSR ေက်းရြာမ်ားအတြက္အၿမဲတမ္း ဦး စားေပးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ျမန္မာယန္စီသည္ဤ အခ်က္ကိုအၿမဲတမ္းဦးစားေပးစဥ္းစားပါသည္။

myasanebuilding 01

ရပ္ရြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုျမႇင့္တင္ျခင္းသည္ ျမန္မာယန္စီ အတြက္အဓိက ဦး စားေပးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ျမန္မာယန္စီႏွင့္ ျမန္မာဦးပိုင္ကုမၸဏီတို႕သည္ သတၱဳတြင္းေနရာအနီးရွိေက်းရြာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လုပ္ဆာင္ေပးရန္ တာဝန္ရိွပါသည္။ ျမန္မာယန္စီသည္ရပ္ရြာလူထု၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အၿမဲဦးစားေပးစဥ္းစားပါသည္။ CSR ၁၈ရြာရိွသည့္အနက္ ျမစိမ္းေက်းရြာသည္ ယမားေခ်ာင္းေဘးတြင္တည္ရိွေသာ ရြာတစ္ရြာျဖစ္ပါသည္။

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.