လူမႈ႔ေရးဆိုင္ရာ အလွဴအတန္းမ်ား

ayegoneschool 01

ပညာေရးကကြၽႏ္ုပ္တို႔ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာအသိပညာကိုေပးၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာအရာ အျဖစ္ေျပာင္းလဲေစသည္။ ပညာေရးသည္ေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာသည့္ ဘ၀ ကိုပိုင္ဆိုင္ရန္ကူညီေပးပါသည္။ ရပ္ရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ပညာေရးတိုးတက္မႈသည္ CSR ေက်းရြာမ်ားအတြက္အၿမဲတမ္း ဦးစားေပးလုပ္ငန္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေအးကုန္းေက်းရြာသည္ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီ၏ CSR ေက်းရြာတစ္ရြာျဖစ္ပါသည္။

myayakeschool 01

ပညာေရးသည္လူတစ္ဦး ၏ဗဟုသုတ၊ အရည္အခ်င္းမ်ားကိုတိုးတက္ေစၿပီး ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးႏွင့္ သေဘာထားကိုတိုးတက္ေစသည္။ ပညာေရးသည္လူတိုင္းအတြက္အေရးႀကီးသည္။ ရပ္ရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ပညာေရးတိုးတက္မႈသည္ CSR ေက်းရြာမ်ားအတြက္အၿမဲတမ္း ဦး စားေပးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ျမန္မာယန္စီသည္ဤ အခ်က္ကိုအၿမဲတမ္းဦးစားေပးစဥ္းစားပါသည္။

myasanebuilding 01

ရပ္ရြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုျမႇင့္တင္ျခင္းသည္ ျမန္မာယန္စီ အတြက္အဓိက ဦး စားေပးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ျမန္မာယန္စီႏွင့္ ျမန္မာဦးပိုင္ကုမၸဏီတို႕သည္ သတၱဳတြင္းေနရာအနီးရွိေက်းရြာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လုပ္ဆာင္ေပးရန္ တာဝန္ရိွပါသည္။ ျမန္မာယန္စီသည္ရပ္ရြာလူထု၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အၿမဲဦးစားေပးစဥ္းစားပါသည္။ CSR ၁၈ရြာရိွသည့္အနက္ ျမစိမ္းေက်းရြာသည္ ယမားေခ်ာင္းေဘးတြင္တည္ရိွေသာ ရြာတစ္ရြာျဖစ္ပါသည္။

donationprevent 01

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကာကြယ္ရန္ အတြက္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမ်ားမွာ လက္ေဆးျခင္း၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး (၃)ေပအကြာမွေနျခင္း၊ လူထူထပ္ေသာေနရာမ်ားကို ေရွာင္ရွားျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူေနရာမ်ားတြင္ maskတပ္ျခင္းတို႕ ျဖစ္ပါသည္။

purchaseingfencing 01ေက်းစာက် ေက်းရြာသည္ ယမားေခ်ာင္း၏ ေျမာက္ဘက္တြင္တည္ရိွၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေနေသာ ရြာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ လိုအပ္ေသာ လူမႈေရးပစၥည္းႏွင့္ လူမႈကူညီေရးကားမ်ားထားရန္အတြက္ ေျမေနရာလိုအပ္လ်က္ရိွပါသည္။

monastery flooring 01

ျပည္သူႏွင့္ဆက္ဆံေရးဌာနဆိုသည္မွာ ဂုဏ္ပုဒ္ႏွင့္အညီ ေက်းရြာျပည္သူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္အက်ိဳးျပဳ ဆက္ဆံရေသာ ဌာနတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ ျမန္မာယန္စီေၾကးနီလုပ္ကြက္အတြင္း ဆက္စပ္လ်က္ရိွေသာ ရြာေပါင္း၁၈ရြာရိွပါသည္။ဘိန္းႏြယ္ေခ်ာင္ေက်းရြာသည္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႕ ေဝးကြာေသာေနရာတြင္ တည္ရွိၿပီး ေၾကးစင္ေတာင္ ႏွင္႕ စံပယ္ေတာင္ စီမံကိန္းေၾကာင္႕ ထိခိုက္ဆံုးရႈံမႈမ်ား မရွိပါ။ မည္သို႕ပင္ဆိုေစကာမႈ CSD/CSR ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဘက္ဂ်က္ေငြမ်ား ဤေက်းရြာသို႕ထည္႕သြင္းရန္အတြက္ျမန္မာယန္စီ ႏွင္႕ ျမန္႕မာစီးပြားေရးဦးပိုင္ လီမိတက္တို႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ႕ၾကပါသည္။

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.