လူမႈ႔ေရးဆိုင္ရာ အလွဴအတန္းမ်ား

                                                 
ibc donation for july 1ပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား ႏွင္႕ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားသည္ ေရသိုေလွာင္ရန္အတြက္ မၾကာခဏ IBC ေရပံုးမ်ား ျမန္မာယန္စီသို႕ ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိသည္။

thaedaygyi csr2018 1သဲေတာႀကီးေက်းရြာသည္ ၾကယ္စင္ေတာင္ႏွင္႕ စံပယ္ေတာင္ စီမံကိန္း၏ အေနာက္ေျမာက္အစြန္းဖ်ားႏွင္႕ ယမားေခ်ာင္း၏ ေတာင္ဘက္တြင္ တည္ရွိသည္။

kyeethakya revovation 1ျမန္မာယန္စီ CSD အဖြဲ႕သည္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း ပတ္ဝန္းက်င္ တြင္ရွိေသာ ေက်းရြာ မ်ားကို လွဴဒါန္းလ်က္ရွိရာ တိုက္ရိုက္ ထိခိုက္ သည္႕ေက်းရြာ ႏွင္႕ထိခိုက္မႈ နည္းသည္႕ေက်းရြာ ႏွစ္ခုလံုးကို ေက်းရြာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင္႔ အနီးကပ္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ တက္ၾကြစြာ ကူညီေဆာင္ ရြက္ေပးလ်က္ရွိ သည္။

kyaukmyet2108 csrေက်ာက္မ်က္ေက်းရြာသည္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ အေနာက္ဘက္ ကမ္းတြင္တည္ရွိၿပီး ေၾကးစင္ေတာင္ႏွင္႔စံပယ္ေတာင္ ဆိုက္အတြက္ ရန္ကုန္မွ ေထာက္ပံံံေပးေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား လကၡံရာတြင္ ျမစ္ဆိပ္ကမ္းကို အသံုးျပဳရန္ခြင္႔ျပဳၿပီး ယန္စီအား ေထာက္ပံေပးသည္႔ ေက်းရြာတစ္ရြာျဖစ္သည္။

banenwechaung csr2108ဘိန္းႏြယ္ေခ်ာင္ေက်းရြာသည္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္မ်ားႏွင္႕ ေဝးကြာေသာေနရာတြင္ တည္ရွိၿပီး ေၾကးစင္ေတာင္ ႏွင္႕ စံပယ္ေတာင္ စီမံကိန္းေၾကာင္႕ ထိခိုက္ဆံုးရႈံမႈမ်ား မရွိပါ။ မည္သို႕ပင္ဖစ္ေစကာမႈ CSD/CSR ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဘက္ဂ်က္ေငြမွ ဤေက်းရြာထည္႕သြင္းရန္ ျမန္မာယန္စီ ႏွင္႕ ျမန္႕မာစီးပြားေရးဦးပိုင္ လီမိတက္တို႕ ေဆာင္ရြက္ခဲ႕သည္။၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဘက္ဂ်က္တြင္ ဘိန္းႏြယ္ေခ်ာင္ ေက်းရြာ အတြက္ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ $8,250 USD ရွိသည္႕ လူမႈေရးကား လွဴဒါန္းရန္ ျမန္မာယန္စီသို႕ ေတာင္းဆိုခဲ႕သည္။

yegyibin pagoda renovation 1ေရၾကည္ပင္ေက်းရြာရွိ ေစတီေတာ္ သည္ ေျမငလ်ွင္ဒဏ္၊ ေစတီေတာ္၏ တည္ေဆာက္ပံု အရည္အေသြး ၊ သက္တမ္းၾကာရွည္မႈ ၊ ေျမျပင္ အေျခအေန ထိုကဲ႔သို႔ မ်ားစြာေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား မွ ပ်က္စီးမႈမ်ား ေတြ႔ၾကံဳၿပီးျဖစ္ပါသည္။

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.