လူမႈ႔ေရးဆိုင္ရာ အလွဴအတန္းမ်ား

kaingvillage1စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသၾကီး ၊ ယင္းမာပင္ခရုိင္၊ ဆားလင္းႀကီးၿမဳိ႕နယ္ ၊မိုးႀကိဳးျပင္ ေက်းရြာအုပ္စု ၊ ကိုင္းေက်းရြာသို႔ ၿမန္မာယန္စီ ကုမၸဏီမွ (၁၇.၆.၂၀၁၅)ရက္ေန႔တြင္ ဆန္(၃၄၄)အိတ္ႏွင့္ စားသံုးဆီ (၆၈၄)ပုလင္း သြားေရာက္ လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ ကိုင္းေက်းရြာသည္ အိမ္ေျခစုစုေပါင္း (၇၄)စုရွိျပီး၊ လူဦးေရ (၃၀၇)ဦး၊ မူလတန္းေက်ာင္း(၁)ေက်ာင္း ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း(၃)ေက်ာင္းရွိပါသည္။

magyitahtaung1

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသၾကီး ၊ ယင္းမာပင္ခရုိင္၊ ဆားလင္းႀကီးၿမဳိ႕နယ္ ၊မိုးႀကိဳးျပင္ေက်းရြာအုပ္စု ၊ မန္က်ည္း တစ္ေထာင္ေက်းရြာ သို႔ၿမန္မာယန္စီကုမၸဏီမွ(၁၈.၆.၂၀၁၅)ရက္ေန႔တြင္ ဆန္(၃ဝဝ)အိတ္ႏွင့္ စားသံုးဆီ (၆ဝဝ)ပုလင္း သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ မန္က်ည္းတစ္ေထာင္ေက်းရြာသည္ အိမ္ေျခစုစုေပါင္း (၄၇)စုရွိျပီး၊ လူဦးေရ (၂၂ဝ)ဦး၊မူလတန္းေက်ာင္း(၁)ေက်ာင္းႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း(၁)ေက်ာင္း ရွိပါသည္။
ဤလွဴဒါန္းၿခင္းမွာ MYTCL ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင္႕ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ဆင္းရဲ႕ခ်ဳိတဲ႕ေသာရြာမ်ားကုိ လွဴဒါန္းၿခင္းၿဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီ၏ CSD ႏွင္႕ CSR ပုံမွန္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမဟုတ္ဘဲ သီးၿခားလွဴဒါန္းၿခင္းမ်ားသာၿဖစ္ပါသည္။ ဤလွဴဒါန္းၿခင္းကုိ ေမွ်ာ္လင့္မထားဘဲ ေက်းရြာမ်ားမွ ေကာင္းမြန္ထူးကဲစြာ လက္ခံရရွိခဲ႕ၾကၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

 

oldmagyithahtaung1

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသၾကီး ၊ ယင္းမာပင္ခရုိင္၊ ဆားလင္းႀကီးၿမဳိ႕နယ္ ၊မိုးႀကိဳးျပင္ေက်းရြာအုပ္စု ၊ မန္က်ည္းတစ္ေထာင္ေက်းရြာေဟာင္းသို႔ၿမန္မာယန္စီကုမၸဏီမွ(၂၄.၆.၂၀၁၅)ရက္ေန႔တြင္ ဆန္(၂ဝဝ)အိတ္ႏွင့္ စားသံုးဆီ (၄ဝဝ)ပုလင္း သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ မန္က်ည္းတစ္ေထာင္ ေက်းရြာေဟာင္းသည္ အိမ္ေျခစုစုေပါင္း (၄၁)စုရွိျပီး၊ လူဦးေရ (၂၁၉)ဦး၊မူလတန္းေက်ာင္း(၁)ေက်ာင္းနွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း(၁)ေက်ာင္းရွိပါသည္။
ဤလွဴဒါန္းၿခင္းမွာ MYTCL ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင္႕ ၀န္ထမ္းမ်ားမွဆင္းရဲ႕ခ်ဳိတဲ႕ေသာ ရြာမ်ားကုိလွဴဒါန္းၿခင္းၿဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီ၏CSDနွင္႕CSR ပုံမွန္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မဟုတ္ဘဲ သီးၿခားလွဴဒါန္းၿခင္းမ်ားသာၿဖစ္ပါသည္။ ဤလွဴဒါန္းၿခင္းကုိ ေမွ်ာ္လင့္မထားဘဲေက်းရြာမ်ားမွ ကာင္းမြန္ထူးကဲစြာ လက္ခံ ရရွိခဲ႕ၾကၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

ywatha-red-earth1(၂ဝ၁၅-၁၆) CSD & CSR လုပ္ငန္းမ်ားစတင္ပံုေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ရြာသာေက်းရြာသည္ မုတ္သံုရာသီကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင္ လမ္းခင္းေက်ာက္မ်ားေပးပို႔ကူညီရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ သို႔မွသာရြာသာေက်းရြာအေနျဖင့္ မိုးရြာသြန္းၿပီးခ်ိန္တြင္ လမ္းမ်ားျပဳျပင္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ စက္တင္ဘာလ၊ (၁၇)ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္မႈသည္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ေက်းရြာမွအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ ေက်နပ္ မႈရရွိေအာင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ေျမနီကားအစီး(၂ဝ) ကိုေက်းရြာအတြက္ ေနထားတက်စီစဥ္ထားေသာေနရာမ်ားဆီသို႔ ေပးပို႔ကူညီခဲ့သည္။

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.