လူမႈ႔ေရးဆိုင္ရာ အလွဴအတန္းမ်ား

yegyinbin newbuilding 1ေရၾကည္ပင္ေက်းရြာ တြင္ တက္ေရာက္ေနၾကေသာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား မ်ားျပားလာမႈေၾကာင္႔ ယခုတည္ရွိေသာ အေျခခံပညာမူလတန္္းေက်ာင္း တြင္ လံုေလာက္ေသာ စသင္ခန္းေနရာေပးႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။.

gondawcsr2018news 1ဂုဏ္ေတာေက်းရြာသည္ ေၾကးစင္ေတာင္ႏွင္႕ စံပယ္ေတာင္ စီမံကိန္း၏ အေရွ႕ေျမာက္ ဘက္ ယမားေခ်ာင္းအနီး တြင္ တည္ရွိပါသည္။

ibc2019 1IBC ပံုးမ်ားကို ေရသိုေလွာင္ရန္အတြက္ ျမန္မာယန္စီ ပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာမ်ား၊ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင္႔ ေက်ာင္းမ်ားမွ လွဴဒါန္းရန္ ေတာင္းဆိုၾကသည္။

ageandscholar1စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင္႔ ဘိုး/ဘြားမ်ားအား ပူေဇာ္ကန္ေတာ႔ပြဲႏွင္႔ တကၠသိုလ္/တကၠသိုလ္၀င္ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားအား ပညာသင္ေထာက္ပံ႔ေၾကးေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနား ကို ျမန္မာဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီ ႏွင္႔ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီ တို႕မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ (၈) ရက္ေန႕တြင္ ခမ္းနားစြာ က်င္းပခဲ႔ပါသည္။

testreszieျမန္မာယန္စီ CSD အဖြဲ႕သည္ ေက်းရြာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင္႔ တုိက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္လ်ွက္ ေဒသခံေက်းရြာမ်ား၏ေတာင္း ဆိုမႈမ်ား ဥပမာ- အေဆာက္အအံုႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္အရာမ်ား ၊ လမ္း၊ ေက်ာင္းျခံစည္းရိုး ၊ ဘာသာေရးအေဆာက္အဦးမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ မြမ္းမံျခင္းမ်ား ၊ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္တည္ေဆာက္မႈ ႏွင့္ အျခား ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။

tharyargone 1မူလက သာယာကုန္းေက်းရြာ တံတားကို စံပယ္ေတာင္ႏွင္႔ေၾကးစင္ေတာင္ စီမံကိန္း ယခင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္႕ operator ျမန္မာ အိုင္ဗင္ဟိုး ေကာ႔ပါးလီမိတက္ (MICCL) ၊ ၎၏မိတ္ဖက္ ျမန္႔မာစီး ပြားေရး ဦးပိုင္ လီမိတက္ (MEHL) ၊ သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာန ME-1 တို႕မွ ၂၀၀၃၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ႔ၾကသည္။

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.