လူမႈ႔ေရးဆိုင္ရာ အလွဴအတန္းမ်ား

ywatha fieldinspection 1ျမန္မာယန္စီ မွ ပညာေရး၊ ေက်းရြာဖြံၿဖိဳးေရး၊ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင္႔ အျခားေသာအရာမ်ားကို ေၾကးစင္ေတာင္ စံပယ္ေတာင္ စီမံကိန္း ေဒသအတြင္း တြင္ လွဴဒါန္းမႈအေနျဖင္႔ လုပ္ေဆာင္ေပးလ်ွက္ရွိေနသည္။

yegyinbin school building 1ေရၾကည္ပင္ေက်းရြာ တြင္ တက္ေရာက္ေနၾကေသာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား မ်ားျပားလာမႈေၾကာင္႔ ယခုတည္ရွိေသာ အေျခခံပညာမူလတန္္းေက်ာင္း တြင္ လံုေလာက္ေသာ စသင္ခန္းေနရာေပးႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။


completion seihtantawgyi 1ကုမၸဏီ၏ CSDအဖြဲ႕မွ ဦးေဆာင္ေသာ MYTCLေကာ္မတီမ်ားသည္ တိုက္ရိုက္ထိခိုက္ခံရေသာ၊ သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ထိခိုက္ခံေနရေသာ ေဒသခံေက်းရြာမ်ားမွ လူထု၏ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ဥပမာ- အေဆာက္အအံုႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္အရာမ်ား ၊ လမ္း၊ ေက်ာင္းျခံစည္းရိုး ၊ ဘာသာေရးအေဆာက္အဦးမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ မြမ္းမံျခင္းမ်ား ၊ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္တည္ေဆာက္မႈ ႏွင့္ အျခား ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကိုလည္း ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ကူညီေထာက္ပံ့လ်က္ရွိသည္။ ၎ေထာက္ပံ မႈမ်ား အားလံုးသည္ ျမန္မာယန္စီ CSR/ CSD ရန္ပံုေငြမွ တိုက္ရိုက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

culvert 1 thumb medium190 143၂၀၁၈ ဇူလိုင္လ ၂ရက္ေန႔ တြင္ ရြာသာေရေျမာင္း culvert box ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ႔သည္။ ယင္းစီမံကိန္း ေဆာက္လုပ္မႈတြင္ ဂရိတ္တာဝါကုမၸဏီမွ တင္ဒါ ရရွိခဲ႔သည္။

yegyibin pagoda 1 thumb medium190 လြန္ခဲ႔ေသာသံုႏွစ္ေက်ာ္က ေရၾကည္ပင္ေက်းရြာရွိ ေစတီေတာ္ သည္ ေျမငလ်ွင္ဒဏ္၊ ေစတီေတာ္၏ တည္ေဆာက္ပံု အရည္အေသြး ၊ သက္တမ္းၾကာရွည္မႈ ၊ ေျမျပင္ အေျခအေန ထိုကဲ႔သို႔ မ်ားစြာေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား မွ ပ်က္စီးမႈမ်ား ေတြ႔ၾကံဳၿပီးျဖစ္ပါသည္။
 

seihtantawgyi 1 thumb medium190 143ႏွစ္စဥ္ မုတ္သံုရာသီတြင္ မိုးရြာသြန္းမႈေၾကာင္႔ ေျမစာ ႏွင္႔ ေျမသားလမ္းမ်ား ပ်က္ဆီးသည္႔ အတြက္ စက္ဘီးသို႔ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ျဖင္႔ ခရီသြားသူမ်ားသည္ အဆင္မေျပမႈမ်ားျဖစ္လာပါသည္။ ေက်းရြာအတြင္းလမ္းမ်ား ႏွင္႔ ေက်းရြာအသီးသီးဆက္သြယ္သည္႔ လမ္းမ်ား လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ ခရီးသြားလာႏိုင္ရန္ ၊ လမ္းမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ လာေစရန္၊ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ား အတြက္ ေက်းရြာျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို CSR ရန္ပံုေငြ တြင္ ထည္႔သြင္းရန္ ျမန္မာယန္စီသို႔ ေတာင္းဆိုခဲ႔ၾကသည္။

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.