လူမႈ႔ေရးဆိုင္ရာ အလွဴအတန္းမ်ား

myasane toilet3

ၿမစိမ္းေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေငြသည္ ေက်းရြာလူထုပညာေရး အဆင့္အတန္းၿမင့္မားေရးရည္သန္၍ မူၾကဳိေက်ာင္းတည္ေဆာက္ၿခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းအတြက္ အိမ္သာတည္ေဆာက္ေပးရန္တုိ႔ကုိ ၿမန္မာယန္စီအား အကူအညီေတာင္းခဲ့ပါသည္။

wadan dam4

ဝါးတန္းေက်းရြာတြင္ေနထုိင္ေနသာ ေက်းရြားသားမ်ားသုိ႕မဟုတ္ ေရအရင္းအၿမစ္ကုိ ဝါးတန္းဆည္ကုိလုံးဝအေၿခၿပဳေနရေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာမ်ားအတြက္ ၂ဝ၁၅လူမႈဖြံၿဖဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝါးတန္းဆည္ခ်ဲ႕ၿခင္းကုိ ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

kangonschool hall1ကံကုန္းေက်းရြာႏွင့္ အၾကိမ္ၾကိမ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ၿပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ လူမႈဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုၿဖစ္ေသာ ကံကုန္း စာသင္ေက်ာင္းခန္းမ အၿပီးသတ္စီမံကိန္းကုိ လက္ခံမႈရရွိခဲ့ပါသည္။

wadan village school1

ဝါးတန္းေက်းရြာပညာေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ပုိမုိခုိင္မာလာေစရန္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ေက်းရြာသူေက်းရြာသား မ်ားကုိယ္စား မူလတန္းေက်ာင္းအေဆာက္အဦး အၿပီးသတ္တည္ေဆာက္ၿခင္းႏွင့္ ဆရာနားေနေဆာင္ အေဆာက္အဦးအား တည္ေဆာက္ေပးရန္ ၂ဝ၁၅-၁၆ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အကူအညီေတာင္းဆုိလာခဲ့ပါသည္။

htanaunggon medical1MICCL အဖြဲ႕အစည္းကတည္းက ၂ဝဝဝခုႏွစ္အေစာပုိင္း အစၿပဳခဲ့ေသာ ေက်းရြာမ်ားအတြက္ အေထြေထြက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ပရဟိတလုပ္ငန္း အစီအစဥ္သည္ အခ်ိန္တုိတုိႏွင့္ အက်ဳိးမ်ားသည့္ အၿပင္ မ်ားစြာႏွစ္ခ်ဳိက္သေဘာက်ၾကသည့္ ေဆးပညာေစာင့္ေရွာက္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုအၿဖစ္ ပြင့္လန္းေနၿပီၿဖစ္သည္။

shwepankhine electricity1

ၿမန္မာယန္စီသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာမ်ား လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားတုိးခ်ဲ႕ေရးမ်ားကုိ ဆက္လက္အကူအညီေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.