လူမႈ႔ေရးဆိုင္ရာ အလွဴအတန္းမ်ား

electricity pipe line telpinkan 01

လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ ေရသည္ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္ေသာအရာျဖစ္သည္။ တည္ပင္ကန္ေက်းရြာသည္ ေညာင္ပင္ႀကီး-ယင္းမာပင္သြားေသာလမ္းေဘးတြင္တည္ရိွကာ ျမန္မာယန္စီ ေကာ့ပါးလီမိတက္ လုပ္ကြက္ႏွင့္နီးေသာ ေက်းရြာတစ္ရြာျဖစ္ပါသည္။

school building for wadan 01

၀ါးတန္းေက်းရြာ တြင္ တက္ေရာက္ေနၾကေသာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား မ်ားျပားလာမႈေၾကာင္႔ ယခုတည္ရွိေသာ အေျခခံပညာမူလတန္္းေက်ာင္း တြင္ လံုေလာက္ေသာ စာသင္ခန္းေနရာေပးႏိုင္ျခင္းမရွိျဖစ္ေနပါသည္။

monastery for gondaw village 01

ဂုဏ္ေတာေက်းရြာသည္ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီ၏ ရပ္ရြာလူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ေဆာင္ေပးေနေသာ ေက်းရြာ ၁၈ရြာတြင္ ၁ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ေက်းရြာမ်ားအလိုက္ လိုအပ္ေသာ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီမွ ေထာက္ပံ႔ေပးလ်က္ရိွသည္။

yegyibin 1၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဘ႑ေရးႏွစ္တြင္ ေရၾကည္ပင္ေက်းရြာ၏ CSD& CSR လုပ္ငန္းအတြက္ လ်ာထားေငြစုစုေပါင္းမွာ $ 49,509.98 USD ျဖစ္သည္။

venhicle donation 1ေက်းရြာႏွစ္ရြာမွ အေရးေပၚႏွင္႕ အျခားေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ား အသံုးျပဳရန္ အတြက္ 2018-19 CSR ဘက္ဂ်က္မွ လူမႈ႕ကူညီေရးကား လွဴဒါန္းရန္ ျမန္မာယန္စီသို႕ ေတာင္းဆိုခဲ႕ၾကသည္။

kyardwintaung hdpe liner donationျမန္မာယန္စီ မိုင္းဆိုက္ ပတ္ဝန္းက်င္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားမွ ထင္း၊ IBC container ၊ ဓာတ္ဆီ၊ ရံဖန္ရံခါ ေဆာက္လုပ္မႈ အေသးစား project မ်ား စသည္ျဖင္႕ ႏွစ္စဥ္ေတာင္းဆိုမႈ႕မ်ားျပဳလုပ္လ်ွက္ရွိသည္။

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.