စြန္႔ပစ္ေျမဖယ္ရွားမႈစီမံကိန္းၿပီးဆံုးျခင္း

tailing

 

စြန္႔ပစ္ေျမဖယ္ရွားမႈစီမံကိန္းသည္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂) ေန႔တြင္ အၿပီးသတ္ျပီးဆံုးႏိုင္ခဲ့သည္။ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားမွ MYTCL ပိုင္နက္အျပင္ဘက္ရွိ ဒုတၳာမ်ား စုပံုထားေသာ ေျမပိုင္ရွင္ေက်းရြာသူရြာသားႏွင့္ ေျမသား ျပန္လည္ ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရန္ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းေသာ္လည္း၊ ေက်းရြာသူ ရြာသားအခ်ိဳ႕မွ ၄င္းလက္ကမ္းမႈကို လက္ခံရန္ ျငင္းဆိုၾကသည္။

ကံကုန္းေက်းရြာရွိ စြန္႔ပစ္ေျမဖယ္ရွားမႈဧကမွာ (၆၅)ဧကအထက္ရွိၿပီး၊ ေဖာင္းကာဆည္မွအေပၚယံေျမဆီလႊာမ်ား ျဖင့္ ဖံုးအုပ္ထားသည္။ ထိုေျမဆီလႊာသည္ ေျမၾသဇာဓါတ္ၾကြယ္ဝစြာပါဝင္သည္။ ဥယ်ာဥ္ေျမအျဖစ္ဆက္လက္ ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ၿပီး ေက်းရြာအျဖစ္လည္းခ်ဲ႕ထြင္ေနထိုင္ႏိုင္သည္။

၂၀၁၄ ေမလ၊ (၂)ရက္ေန႔အထိ စုစုေပါင္းခန္႔မွန္းေငြ
စီမံကိန္းအတြက္ ဘတ္ဂ်တ္(U$)

ဧက

(၁)ဧကအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ စုစုေပါင္း အမွန္တကယ္ၿပီးစီးမႈ  
$1,950,000.00 
 
၈၃.၂၆

   

$ ၁၃,၅၂၃.၅၅ $ ၁,၁၂၅,၉၇၀.၄၁
* ေဖာင္းကားဆည္ဧရိယာအထိ ကုန္က်စရိတ္ေပၚအေျခခံသည္။ အနီးဆံုးေနရာမွေျမဆီလႊာယူျခင္း
ေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္ေလ်ာ႔က်ႏိုင္သည္။

ေျမယာျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈမ်ားေၾကာင့္ ၿပီးစီးသြားေသာစီမံကိန္း

 

က်န္ရွိဧရိယာမ်ားမွာ ဒံုးေတာရြာထဲတြင္တည္ရွိသည္။ ၄င္းဧရိယာသည္ MYTCLႏွင့္MEHLတို႔၏ စြန္႔ပစ္ေျမ ဖယ္ရွားမႈစီမံကိန္း၏ က႑တစ္ခုအျဖစ္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ကန္႔ကြက္ေသာေက်းရြာသူရြာသား မ်ား၏ ေျမယာမ်ားသာျဖစ္သည္။ (၁၅၆) ဧက အနက္ (၈၃.၂၆) ဧကမ်ားမွာ (၁၀၀%) ၿပီးစီးၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ေက်းရြာမ်ားသို႔ သဘာဝအတိုင္းသစ္လြင္စြာ ျပန္လည္အပ္ႏွံၿပီးျဖစ္သည္။
အကယ္၍ ေက်းရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ဆက္လက္၍လက္မခံပါက၊ အစိုးရအၾကီးအကဲမ်ားသည္ ေက်းရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ အခါသမယအားေလ်ာ္စြာေစ႔စပ္ေၾကာင္းလမ္းမႈကို ၾကာရွည္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေသာ ေၾကာင့္ (၁၅၆)ဧက အၿပီးအစီးရွင္းလင္းရန္လိုအပ္ေသာ ဤစီမံကိန္းသည္ အျခားေသာမွတ္ခ်က္မျပဳမျခင္း ရပ္တန္႔သြား ႏိုင္သည္ဟု (၂၀၁၄)ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ MEHL ႏွင့္ MYTCLတို႔မွၾကီးမႈးက်င္းပေသာ (JMC) အစည္းအေဝး၏ သေဘာတူညီမႈအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိသြားသည္။
ဤစီမံကိန္းၿပီးစီးေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ခန္႔မွန္းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁.၉၅) သန္း ရာထားလ်က္ MYTCL ႏွင့္ MEHL သည္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးအတြက္ ခန္႔မွန္းဘတ္ဂ်တ္ေပၚတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၀၂၂၆၈၂.၀၂) ကို စုေပါင္းလွဴဒါန္းခဲ့သည္။
MYTCL, Operation Manager မွ ဤစီမံကိန္းသည္ ဝမ္းသာဖြယ္ရာျဖစ္ေသာ္လည္း အမွတ္မထင္ပ်က္ပ်ယ္ သြားေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေျပာဆိုသြားသည္။ MYTCL ႏွင့္ MEHL တို႔၏ ေအာင္ျမင္ေသာ ဤျပန္လည္ျပဳျပင္မႈ အစီအစဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လက္ခံပါဝင္ကူညီၾကေသာ ေက်းရြာ၊ ေက်းရြာသူရြာသားမ်ား၏ အနာဂတ္ က်န္းမာေရးကို မလြဲမေသြေျပာင္းလဲသြားေစလိမ့္မည္။ အျခားတစ္ဘက္တြင္လည္း MYTCLမွ စီမံကိန္းပိုင္နက္ထဲတြင္ မပါဝင္ေသာ စြန္႔ပစ္ေျမစုပံုထားရာေျမသားဖယ္ရွားမႈအား ေက်းရြာသူရြာသားအခ်ိဳ႕က လက္မခံၾကသည္သာမက MYTCL၏ ပိုင္ဆိုင္သည့္ပစၥည္းမ်ားကို ေႏွာက္ယွက္ခိုးယူျခင္းျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုညစ္ညမ္းေစေသာ ဒုတၳာခ်က္ လုပ္ငန္းကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ဤစီမံကိန္းသည္ လူထုမွေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ အခ်ိန္အခါ သမယလည္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သတၱဳတြင္းစီမံကိန္းပတ္ပတ္လည္ရွိ လန္းဆန္းပ်ိဳမ်စ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ က်န္းမာေရးကိုေဘးကင္းလံုျခံဳေစေသာပတ္ဝန္းက်င၊္ လွပသည့္ေက်းလက္ျမင္ကြင္းမ်ားကို ရႈမဆံုး ေတာ႔မည္ျဖစ္သည္။
 
အျခားေသာတိုင္ပင္ႏွီးေႏွာျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ဒံုးေတာရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္း၍ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ၾကမည့္အျပင္ ကံကုန္းရြာႏွင့္ ဒုန္းေတာရြာရွိဧရိယာမ်ားတြင္ ေျမသားျပန္လည္ျပဳျပင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ အတြက္ အေပၚယံေျမဆီလႊာမ်ားကို ေဖာင္းကားဆည္မွရယူမည္ျဖစ္သျဖင့္ ၄င္းဆည္အတြက္ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို လာမည့္ အနာဂတ္တြင္လုပ္ေဆာင္ရန္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။

 Tailing

Tailing1

Tailing2

 Tailing3

 

 

 

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.