တယ္ပင္ကန္ႏွင္႕ ေရႊပန္းခိုင္ တံတား

 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ လူမႈ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားကို ေတာင္းဆိုမႈ႕ရွိခဲ႕ၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေဒသခံ အစိုးရ၊ ေက်းရြာသူ/သားမ်ားႏွင္႕ ျမန္မာယန္စီမွ ရန္ပံုေငြ တို႕၏ စည္းလံုးအားထုတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ တစ္ဆင္႕ ေနာက္ဆံုးတြင္ေက်းရြာ ႏွစ္ခုအၾကား ရိုးကူးတံတားေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ႕သည္။ တယ္ပင္ကန္ေက်းရြာ ႏွင္႕ ေရႊပန္းခိုင္ေက်းရြာၾကား ရိုးကူးတံတားအတြက္ ၃၀၊၆၊၂၀၁၄ ရက္ေန႕မွစတင္၍ ေျမသားျပန္ျဖည္႕ခဲ႕သည္။ အဓိကအသံုးျပဳေနေသာလမ္း တြင္ တံတား ေကာင္းမြန္စြာ မရွိျခင္း၊ မိုးရာသီကာလအတြင္း ေရျမင္႕တက္လာျခင္း ႏွင္႕ အႏၱရာယ္ႀကီးစြာျဖတ္သန္းရျခင္းတို႕ေၾကာင္႕ ယခင္က အသံုးျပဳျခင္းမရွိခဲ႔ပါ။ လုပ္ငန္းၿပီးစီးေစရန္အတြက္ ေက်းရြာႏွစ္ရြာမွ အလုပ္သမားေထာက္ပံေပးျခင္းအတြက္ စည္းလံုးစြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ႕ၾကၿပီး ယေန႕တြင္ အိမ္းနီးခ်င္း ေက်းရြာ အဖြဲ႕အစည္းၾကားတြင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈတစ္ခုအျဖစ္ တည္ရွိေနသည္။

tebinkan-and-shwepannkhine-bridge02

tebinkan-and-shwepannkhine-bridge03
tebinkan-and-shwepannkhine-bridge04

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.