ဆည္ထန္းေတာႀကီးေက်းရြာ ေရတိုက္စားမႈအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း

htandawgyi-village-erosion-project01

ေက်းရြာအဖြဲ႕အစည္းဖြံၿဖိဳး တိုးတက္မႈႏွင္႕ ထိန္းသိမ္းသည္႕ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဖြဲ႕အစည္း၏ လုပ္အားအသံုးျပဳရန္ မ်ားစြာလိုအပ္လၽွက္ရွိသည္။ ဆည္ထန္းေတာႀကီးေက်းရြာ ယမားေခ်ာင္းတစ္ေလ်ွာက္တြင္ ေရထိန္းနံရံတည္ေဆာက္ျခင္း ႏွင္႕ ေက်းရြာအတြက္ လုပ္ငန္း ဖြဲ႕စည္းရန္၊ စီမံခန္႕ခြဲရန္ ရန္ပံုေငြအျဖစ္ ျမန္မာယန္စီမွ လွဴဒါန္းခဲ႕သည္။


ႏွစ္စဥ္ ယမားေခ်ာင္းေဘးတြင္ တည္ရွိေသာ ေက်းရြာမ်ားအားလံုးသည္ မိုးရာသီကာလ ေရႀကီးျခင္းကို ၾကံဳေတြ႕ရၿပီး တစ္မီတာမွ တစ္မီတာ ေရထိန္းနံရံမ်ားကို တိုက္စားသြားသည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ၊ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ်ား ႏွင္႕အတူ CSD အသင္းမွ ေရထိန္းနံရံတည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းကို ေစာင္႕ၾကည္႕ ခဲ႕သည္။ေရ အျမင္႕ဆံုးအမွတ္သို႕မေရာက္မွီ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္စြာၿပီးစီးခဲ႕သည္။

 

htandawgyi-village-erosion-project02

htandawgyi-village-erosion-project03

htandawgyi-village-erosion-project04

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.