ေရၾကည္ပင္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ျပန္လည္းျပဳျပင္ျခင္း

 

yegyibin-monastery-renovations01

ျမန္မာယန္စီသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ လွဴဒါန္းမႈ႕အမ်ိဳးမ်ိဳးေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားသည္ အဓိကဦးစားေပးျဖစ္သည္။

၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြင္း စီမံကိန္း၏ ၅၀% နီးပါကို ဘာသာေရးဆိုင္ရာ လွဴဒါန္းမႈမ်ား ႏွင္႕ စီမံကိန္းမ်ား အာရံုစိုက္ေဆာင္ရြက္ခဲ႕သည္။စီမံကိန္း အားလံုးကိုရပ္ရြာအေနျဖင္႕ အဆုိုျပဳ အတည္ျပဳၾကသည္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္႕ ေက်းရြာ CSD ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေသခ်ာေစရန္ ေက်းရြာ တာဝန္ရွိလူႀကီးမင္းမ်ား ႏွင္႕ ေတြ႕ဆံုးခဲ႕သည္။ေက်းရြာအဖြဲ႕အစည္း၏ သမိုင္းဝင္ဆိုင္ရာ အတြက္ ပန္းခ်ီမ်ားေဆးျခယ္ျခင္း ႏွင္႕ glazed tiling အသစ္လုပ္ျခင္းမ်ား ႏွင္႕အတူ ေရၾကည္ပင္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းျပန္လည္ျပဳျပင္မႈၿပီးဆံုးခဲ႕သည္။

 

yegyinbin-monastery-renovations02

yegyinbin-renovations03

yegyibin-mosastery-renovations04

 

 

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.