ကံကုန္းေက်းရြာ လူမႈ႕ကူညီေရး အေဆာက္အဦးလွဴဒါန္းျခင္း

social welfare building8

ကံကုန္းေက်းရြာသည္ ေၾကးစင္ေတာင္ ၊စံပယ္ေတာင္ မိုင္းႏွင္႕ ကပ္လ်က္တည္ရွိၿပီး တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ အေမြအႏွစ္တစ္ခုအျဖစ္ သတၱဳတူးေဖာ္သည္႕လုပ္ငန္းျဖင္႕ ထင္ရွားသည္႕ေက်းရြာတစ္ခုျဖစ္သည္။

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ယခုအခါ ၎ေဒသတစ္ခုလံုးညစ္ညမ္းေနေသာေနရာျဖစ္ျပီး ေက်းရြာသူ၊သားမ်ားကိုယ္တိုင္ စုေဆာင္းထားသည္႕ ညစ္ညမ္းေသာ ေျမမ်ား ႏွင္႕ စြန္႕ပစ္ေျမစာမ်ားကို ရွင္းလင္းသည္႕ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ရန္ USD 2 million နီးပါး လွဴဒါန္းခဲ႔သည္။

၈၀ ေနာက္ပိုင္းဤေဒသတြင္ ေတြ႔ရေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ ႏွင္႕ လံုးဝပေပ်ာက္သြားေစရန္ စည္းလံုးစြာႀကိဳးစားအားထုတ္ခဲ႕သည္႕ ယခင္ ပိုင္ရွင္ ၊ ျမန္မာယန္စီ၊ ျမန္မာ႕ဦးပိုင္ တို႕ကို ေက်းရြာသူ၊သားမ်ားက တားျမစ္ခဲ႕ၾကသည္။ရြားသူ ၊သားမ်ားသည္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းကို သာပိုမို ႏွစ္သက္ၾကၿပီး မိမိလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင္႔ ျဖစ္ေပၚလာေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီး မႈမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရူ႕ခဲ႕သည္။

မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစကာမူ…

.... ျမန္မာယန္စီ ႏွင္႕ျမန္႕မာဦးပိုင္ တို႕သည္ သည္းခံျခင္း ႏွင္႕ ပညာရွိသည္႕ နည္းလမ္းကိုသာ က်င္႕သံုးခဲ႕ၿပီး၊  ျမန္မာယန္စီအဖြဲ႕အစည္းမွ အလုပ္အကိုင္ ခန္႕ထားျခင္း ( သို႕မဟုတ္) ပတ္ဝန္းက်င္ေဒသမ်ားဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အခ်ိန္ႏွင္႕ တေျပးညီ အားထုတ္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ဟု ေမ်ာ္လင္႕ရသည္။

မုိင္းလုပ္ငန္းႏွင္႕ပတ္သတ္ျပီး ေက်းရြာမွ မေကာင္းေသာအျမင္ႏွင္႔ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင္႕ မလိုအပ္ေသာ ကန္႕ကြက္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ျမန္မာယန္စီမွ ကံကုန္းေက်းရြာ၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို လွဴဒါန္းေပးလ်က္ရွိသည္။ ေက်းရြာသူ၊သားမ်ားအတြက္ ညီမ်ွေသာ အခြင္႕အေရးမ်ားေပးႏိုင္ေစရန္ ေက်းရြာရွိ သက္ႀကီး ပုဂိၢဳလ္မ်ား ၊ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင္႕ CSD အသင္းတို႕ဂရုတစိုက္ နီးကပ္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ခဲ႕ၾကသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ကံကုန္းေက်းရြာအတြက္ ေက်းရြာလူမူ႕ကူညီေရး အေဆာက္အဦး ႏွင္႕ စာၾကည္႕တိုက္ကို ျမန္မာယန္စီႏွင္႕ ျမန္မာဦးပိုင္တို႕မွလွဴဒါန္းခဲ႕သည္။

 

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.