၀ါးတန္းေက်းရြာ ေၿမညွိေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္း

wadan-groundlevelling01

(၂၀၁၄-၁၅) CSR ႏွင့္ လူထုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ရသံုးမွန္းေျခဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ (၂၀၁၅) ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ ၿပီးဆံုးေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ MYTCL ႏွင့္ MEHL တို႔မွပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ကနဦးေထာက္ပံ့မႈ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာေရး ႏွင့္ စီမံခ်က္ခ်တည္ေဆာက္ထားသည့္ အေဆာက္အဦး၊ လၽွပ္စစ္ဓါတ္အားေထာက္ပံ့မႈ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးစေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္း၏ရသံုးမွန္းေျခႏွစ္ ကုန္ဆံုးရန္နီးကပ္လာၿပီျဖစ္၍ တက္ႏိုင္ေသာမွန္းေျခေငြေၾကးျဖင့္သာ အသံုးခ်ေနရပါသျဖင့္ လုပ္ငန္းအေသးစားမ်ားျဖစ္သည့္ ဝါးတန္းေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမွ တင္ျပေတာင္းဆိုေသာ (CSR အမွတ္စဥ္၊ ၅၆-၁) ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ မူလတန္းစာသင္ေက်ာင္းအနီးတဝိုက္ ေျမညိႇေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းစေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသာေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

 

wadan-groundlevelling02

wadan-groundlevelling03
wadan-groundlevelling04

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.