ေအးကုန္းရြာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔IBC ပံုးလွဴဒါန္းျခင္းs

ayekone-ibctanks02

(၂၀၁၄-၁၅) CSR ႏွင့္ လူထုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ရသံုးမွန္းေျခဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ (၂၀၁၅) ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ ၿပီးဆံုးေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ MYTCL ႏွင့္ MEHL တို႔မွပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ကနဦးေထာက္ပံ့မႈ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာေရး ႏွင့္ စီမံခ်က္ခ်တည္ေဆာက္ထားသည့္ အေဆာက္အဦး၊ လၽွပ္စစ္ဓါတ္အားေထာက္ပံ့မႈ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးစေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္း၏ရသံုးမွန္းေျခႏွစ္ ကုန္ဆံုးရန္နီးကပ္လာၿပီျဖစ္၍ တက္ႏိုင္ေသာမွန္းေျခေငြေၾကးျဖင့္သာ အသံုးခ်ေနရပါသျဖင့္လုပ္ငန္းအေသးစားမ်ားျဖစ္သည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ဆာလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ေအးကုန္းေက်းရြာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအားေရသိုေလွာင္ရန္အတြက္ ျမန္မာ-ယန္စီကုမၸဏီမွ ပလပ္စတစ္ပုံး(၅)ပုံးအား(၃၀.၁.၂၀၁၅)ရက္ေန႔တြင္ လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

 

ayekone-ibctanks03

ayekone-ibctanks04
ayekone-ibctanks01

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.