ဂုဏ္ေတာေက်းရြာ လမ္းမႀကီးအားျပဳျပင္ေပးျခင္း

goandawroadrepiar01

MYTCL ႏွင့္ MEHL တို႔မွပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ကနဦးေထာက္ပံ့မႈ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာေရး ႏွင့္ စီမံခ်က္ခ်တည္ေဆာက္ထားသည့္ အေဆာက္အဦး၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေထာက္ပံ့မႈ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးစေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္း၏ရသုံးမွန္းေျခႏွစ္ ကုန္ဆုံးရန္နီးကပ္လာၿပီျဖစ္၍ တက္ႏိုင္ေသာမွန္းေျခေငြေၾကးျဖင့္သာ အသုံးခ်ေနရပါသျဖင့္လုပ္ငန္းအေသးစားမ်ားျဖစ္သည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ၊ ဂုဏ္ေတာေက်းရြာရြာလယ္လမ္းမႀကီးအားMYTCL မွ ေျမနီခင္းေပး၍ လမ္းအေခ်ာသပ္လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။(၂၀၁၄-၁၅) CSR ႏွင့္ လူထုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ရသုံးမွန္းေျခဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ (၂၀၁၅) ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ ၿပီးဆုံးေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

 goandawroadrepiar02goandawroadrepiar03goandawroadrepiar04

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.