ဒုန္းေတာေက်းရြာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

dondaw-medical01

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသၾကီး ၊ ယင္းမာပင္ခရုိင္၊ ဆားလင္းၾကီးၿမဳိ႕နယ္ ၊ ဒုန္းေတာအုပ္စု ၊ ဒုန္းေတာေက်းရြာ၌ ၿမန္မာယန္စီကုမၸဏီ၏ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖဳိးရန္ပုံေငြ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ အရ Medical Mobile Team အဖြဲ႕မွ အပတ္စဥ္ ေဆးကုသေပးလွ်က္ရွိပါသည္။MYTCL ႏွင့္ MEHL တို႔မွပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ကနဦးေထာက္ပံ့မႈ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာေရး ႏွင့္ စီမံခ်က္ခ်တည္ေဆာက္ထားသည့္ အေဆာက္အဦး၊ လၽွပ္စစ္ဓါတ္အားေထာက္ပံ့မႈ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးစေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္သည္။
စီမံကိန္း၏ရသံုးမွန္းေျခႏွစ္ ကုန္ဆံုးရန္နီးကပ္လာၿပီျဖစ္၍ တက္ႏိုင္ေသာမွန္းေျခေငြေၾကးျဖင့္သာ အသံုးခ်ေနရပါသျဖင့္လုပ္ငန္းအေသးစားအမ်ားအၿပားကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။(၂၀၁၄-၁၅) CSR ႏွင့္ လူထုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ရသံုးမွန္းေျခဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ (၂၀၁၅) ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ ၿပီးဆံုးခဲ႕ၿပီျဖစ္သည္။
 

 

dondaw-medical02

dondaw-medical03
dondaw-medical04

dondaw-medical05

dondaw-medical06
dondaw-medical067

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.