ဘိလပ္ေၿမအိတ္မ်ားလွဴဒါန္းျခင္း

theldaygyicement01

စစ္ကုိ္င္းတုိင္းေဒသၾကီး၊ ယင္းမာပင္ခရုိင္ ၊ ယင္းမာပင္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေရႊပန္းခုိင္အုပ္စု ၊ သဲေတာၾကီးေက်းရြာ ေအးသာယာေက်ာင္းတုိက္အတြင္း တည္ထားကုိးကြယ္မည္႕ ေအာင္ရတနာေစတီေတာ္ၿမတ္ အတြက္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖဳိးေရးရံပုံေငြမွ ၂၇.၃.၂၀၁၅ေန႕တြင္ ဘိလပ္ေၿမအိတ္ ၄၀၀ လွဴဒါန္းခဲ႕ပါသည္။MYTCL ႏွင့္ MEHL တို႔မွပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ကနဦးေထာက္ပံ့မႈ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာေရး ႏွင့္ စီမံခ်က္ခ်တည္ေဆာက္ထားသည့္ အေဆာက္အဦး၊ လၽွပ္စစ္ဓါတ္အားေထာက္ပံ့မႈ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးစေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္း၏ရသံုးမွန္းေျခႏွစ္ ကုန္ဆံုးရန္နီးကပ္လာၿပီျဖစ္၍ တက္ႏိုင္ေသာမွန္းေျခေငြေၾကးျဖင့္သာ အသံုးခ်ေနရပါသျဖင့္လုပ္ငန္းအေသးစားအမ်ားအၿပားကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။(၂၀၁၄-၁၅) CSR ႏွင့္ လူထုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ရသံုးမွန္းေျခဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ (၂၀၁၅) ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ ၿပီးဆံုးခဲ႕ၿပီျဖစ္သည္။

 

theldaygyicement02

theldaygyicement03
theldaygyicement05
theldaygyicement06
theldaygyicement07
theldaygyicement04

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.