ဘိုးဘြားပူေဇာ္ကန္ေတာ႔ပြဲ

over75ageddonation01

၀၁၄-၂၀၁၅ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖဳိးေရးရံပုံေငြမွ ၿမန္မာယန္စီပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေက်းရြာမ်ားမွအသက္ ၇၅ ႏွစ္အထက္ သက္ၾကီးရြယ္အုိးဘုိးဘြားမ်ားကုိစစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသၾကီးယင္းမာပင္ၿမဳိ႕ အထကေက်ာင္းခန္းမတြင္ ၂၂.၄.၂၀၁၅ရက္ေန႕တြင္ ပူေဇာ္ကန္ေတာ႕ပြဲက်င္းပခဲ႕ပါသည္။
MYTCL ႏွင့္ MEHL တို႔မွပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ကနဦးေထာက္ပံ့မႈ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာေရး ႏွင့္ စီမံခ်က္ခ်တည္ေဆာက္ထားသည့္ အေဆာက္အဦး၊ လၽွပ္စစ္ဓါတ္အားေထာက္ပံ့မႈ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးစေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္း၏ရသံုးမွန္းေျခႏွစ္ ကုန္ဆံုးရန္နီးကပ္လာၿပီျဖစ္၍ တက္ႏိုင္ေသာမွန္းေျခေငြေၾကးျဖင့္သာ အသံုးခ်ေနရပါသျဖင့္လုပ္ငန္းအေသးစားအမ်ားအၿပားကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။(၂၀၁၄-၁၅) CSR ႏွင့္ လူထုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ရသံုးမွန္းေျခဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ (၂၀၁၅) ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ ၿပီးဆံုးခဲ႕ၿပီျဖစ္သည္။

 

over75ageddonation02

over75ageddonation03
over75ageddonation04
over75ageddonation05
over75ageddonation07
over75ageddonation08

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.