၂၀၁၅-၁၆ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး

yinmarbinscholorship01

(၂ဝ၁၅-၁၆) လူမႈက႑ပူးေပါင္းတာဝန္ယူမႈအစီအစဥ္ကိုအေရးႀကီးမႈက႑အလိုက္ ေရးဆြဲထားၿပီး၊ MYTCL ၏ အနီးတဝိုက္ေဒသရွိလူထု၏ အခက္အခဲမ်ားအားႀကိဳးစားေျဖရွင္းျခင္းသည္ အဓိကအက်ဆံုး အခ်က္ ပင္ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
စံပယ္ေတာင္၊ ေၾကးစင္ေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းေဒသအတြင္းရွိေက်းရြာ(၁၆)ရြာမွ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း(၁ဝတန္း) ေျဖဆိုမည့္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားေနသူမ်ားစုစုေပါင္း(၈၀၃)ေယာက္အတြက္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေပးအပ္ လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။MYTCL ႏွင့္ MWMCLတို့စတင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေပးအပ္လွဴဒါန္းပြဲကိုဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးႏွင့္ ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးမ်ားတြင္ဇူလိုင္လအတြင္းက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
စစ္ကိုင္းတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးသာေအးမွ လွဴဒါန္းပြဲအခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္ ဂုဏ္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးႏွင့္ CSDအရာရွိမ်ား၊ အႀကီးတန္းအရာရွိမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ထားေသာCSD အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ကာ ေက်ာင္းသား/သူ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္တြင္ လွဴဒါန္းမႈေငြက်ပ္စုစုေပါင္း (၆၆.၇)သန္းကိုပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးက႑တြင္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။
ဤကဲ့သို႔လွဴဒါန္းေပးအပ္ျခင္းသည္ အလုပ္ခန္႔ထားမႈတြင္ပိုမိုျမင့္မားသည့္ ရာထူးေနရာ ရရွိေစရန္အလို႔ငွာေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားအားပံ့ပိုးျမႇင့္တင္ရာေရာက္ၿပီး၊ ေဒသခံမ်ား၏ လူေနမႈဘဝျမင့္မားလာေစသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာကုမၸဏီ၏ လူမႈအသိုက္အဝန္းႏွင့္ လူထုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ပါသည္။
 

yinmarbinscholorship02

yinmarbinscholorship03
yinmarbinscholorship04
yinmarbinscholorship05
yinmarbinscholorship07
yinmarbinscholorship08

 

 

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.