မိုးႏွင့္အၿပိဳင္

racingrain3

ဧရိယာအနီး တဝိုက္တြင္ ေနထိုင္က်သူမ်ား၏ ဘဝ အတြက္ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မဲ့ျခင္း ဆိုေသာ စကားကို အဓိပၸါယ္ေဖာ္ညႊန္းရန္္ပင္ျဖစ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။
 
ေထာင္ခ်ီရွိေသာ ေက်းရြာသူ ရြာသားမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား နွင့္ မံုရြာၿမိဳ႕ဧရိယာ အနီးအနားရွိ ေနထိုင္သူမ်ားပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မိုးသည္း ထန္စြာရြာသြန္း မႈေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ဘဝမ်ား ယိမ္းယိုင္ပ်က္စီးခဲ့ရသည္ကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ေတြ႔ျမင္ရသည္။
ထိုသို႔ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္သည့္အခါ ျမန္မာယန္စီေကာ့ပါးလီမိတက္သည္လည္း ပရဟိတေထာက္ပံ့မႈ လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစရန္ ရဟန္းသံဃာမ်ား၊ အစိုးရဝန္ႀကီးမ်ား၊ မိတ္ေဆြသဂၤဟမ်ား၊ မိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ထိုအခ်ိန္က ပူးေပါင္း ပါဝင္ကူညီခဲ့သည္။ ျမန္မာ-ယန္စီေကာ့ပါး လီမိတက္၏ ျပည္သူ႔ေရးရာ ဆက္ဆံေရးဌာနသည္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားကို မည္သို႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္၊ အဘယ္သို႔ေသာ အရာမ်ားကိုဦးစား ေပးရမည္၊ ေထာက္ပံ့ရန္ လိုအပ္ေသာသူမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းျခင္း စေသာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ရန္ (CSD) အဖြဲ႔၏ ေဒသခံအဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ေန႔ေရာညပါ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အစားအစာသည္ အဓိကျဖစ္ၿပီး၊ (MYTCL)၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွ အစားအစာမ်ားဝယ္ယူႏိုင္ရန္၊ အလ်င္အျမန္စားသံုး၍ အာဟာရ ျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္ရန္၊ လူအမ်ား ခ်က္ျပဳတ္ရာေနရာျဖစ္သည့္ ေရႀကီးမႈတြင္ မပါဝင္ေသာေျမလြတ္ေနရာမ်ားတြင္ စုေဆာင္း ရမည့္ ဆန္ႏွင့္စားသံုးဆီ ဝယ္ယူႏိုင္ရန္ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ မိသားစုႏွင့္ အိမ္မႈပစၥည္းမ်ား ကယ္ဆယ္ရာတြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရသူမ်ား အတြက္ ေဆးဝါးလွဴဒါန္းႏိုင္ရန္အတြက္ ရန္ပံုေငြကိုခ်က္ခ်င္းခြဲေဝခ်မွတ္ခဲ့သည္။
စံပယ္ေတာင္၊ေၾကးစင္ေတာင္ လုပ္ကြက္အနားရွိ ေက်းရြာသူရြာသားမ်ားမွ ေတာင္းဆိုမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ စက္ယႏၲရားမ်ား ႏွင့္လမ္းေဖာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေနာက္တစ္ဆင့္ ဦးစားေပး စာရင္းတြင္ပါဝင္သည္။ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ Mr Gong Qingguoသည္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ားကို လုပ္ငန္းတြင္အသံုးျပဳမႈ ေခတၱရပ္တန္႔၍ ျမစ္ေရလၽွံျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ကမ္းပါးတိုက္စားျခင္းႏွင့္ လမ္းမ်ားပ်က္စီးျခင္းမ်ားကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ ေက်းရြာမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈအား ကူညီသည့္အေနျဖင့္ ၄င္းစက္ယႏၲရားမ်ား ကိုေပးပို႔ကူညီခဲ့ပါသည္။
လြန္စြာေၾကာက္မတ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ယမားေခ်ာင္းေရ တဟုန္ထိုးစီးဆင္းမႈေၾကာင့္ ကမ္းပါးရွိအိမ္မ်ား၊ ယာေျမမ်ားပ်က္စီးဆံုးရႈံးျခင္းႏွင့္ ကမ္းပါးတာရိုးမ်ား ၿပိဳလဲပ်က္စီးျခင္း စေသာ ထိခိုက္မႈ အမ်ားဆံုးခံရေသာရြာမွာ ဂုဏ္ေတာေက်းရြာႏွင့္ ဒံုးေတာေက်းရြာပင္ျဖစ္သည္။ ရြာသာ၊ ကံကုန္း၊ ေက်ာက္မ်က္၊ က်ီးစာက်ႏွင့္ ဘိန္းႏြယ္ေခ်ာင္ေက်းရြာမ်ားသည္ ယမားေခ်ာင္းႏွင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ ဆံုရာေရလၽွံကြင္းတြင္တည္ရွိ၍ ၄င္းတို႔၏ သီးႏွံမ်ားႏွင့္ ၄င္းေက်းရြာမ်ားသည္ ေရႀကီးမႈမ်ားခံစားေနရသည္ကိုေတြ႔ျမင္ရသည္။
ထိုအေျခအေနတြင္တစ္ခုတည္းေသာေမၽွာ္လင့္ခ်က္မွာ-
(MYTCL)သည္ ေရလႊမ္းဧရိယာမ်ားတြင္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳၿပီး၊ျမင့္မားေသာ ေျမသားလမ္းေၾကာင္းမ်ား ျပန္လည္ေဖာက္လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ဤသို႔ေသာေထာင္ေခ်ာက္မွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ မည္သာျဖစ္သည္။ ျမန္မာယန္စီေကာ့ပါးလီမိတက္၏ ကယ္ဆယ္ေရးအစီအစဥ္တြင္ အားျဖည့္ပါဝင္ႏိုင္မည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားစုစည္းစဥ္အခ်ိန္ တြင္ (MYTCL) မွ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္လည္း ၄င္းတို႔၏ မိသားစုမ်ား၏ အကူအညီရယူကာ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ (MYTCL) စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔သည္ အနီးနား လူမႈအသိုက္အဝန္းရွိ ေက်းရြာသူရြာသားမ်ား၊ ေတာင္သူမ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အစဥ္အၿမဲေစာင့္ၾကည့္လ်က္ ယခုႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္လည္း အခ်ိန္မီပူးေပါင္းပါဝင္ ကူညီသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ကၽြနု္ပ္တို႔၏ လူထု အသိုက္အဝန္းသည္ အၿမဲတမ္း ပထမဦးစားေပးျဖစ္ေနမည္မွာ မလြဲဧကန္ပင္ျဖစ္သည္။
 
 

 racingrain2

kyeethakyaflood7
racingrain1

 

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.