ေအးကုန္းေက်းရြာသို႔ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္း

ayegon4

MYTCL စီမံခန္႕ ခြဲမႈ ေကာ္မတီမွ ၾသဂုတ္လ ေရႀကီးေနေသာ ကာလတြင္ ကယ္ဆယ္ေရး ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ရံုသာမက ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ေလာင္စာ၊ လူအင္အားမ်ားႏွင့္ေရေဘးသင့္ေသာ ေက်းရြာမ်ား ရွိ ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသားမ်ားခံစားေနရေသာ ဒုကၡမ်ားအား ေကာင္းမြန္သက္သာေစေရးအတြက္ကိုလည္းဦးစားေပးကူညီေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာ-ယန္စီကုမၸဏီ၊ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဌာနမွ PR Team ႏွင့္ CSD Team တို႔သည္(၇.၈.၂၀၁၅)ေန႔တြင္ ေက်းရြာငယ္ျဖစ္ေသာေအးကုန္းေက်းရြာေရေဘးသင့္ ေက်းရြာသူ၊ေက်းရြာသားမ်ားအား ဆန္(၁၀)အိတ္၊ စားသံုးဆီမ်ား ၊ မိသားစုတစ္စုအတြက္ ၂ - ၃ ပတ္စာ စားေသာက္နိင္ရန္အစားအစာမ်ားတို႔ကို (၇.၈.၂ဝ၁၅)ေန႔တြင္ သြားေရာက္ကူညီေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ပါသည္။ ေအးကုန္း ေက်းရြာသည္ အိမ္ေထာင္စုဦးေရ(၂၇)စု၊ လူဦးေရ(၁၁၂)ဦးႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း (၁)ေက်ာင္းရွိပါ သည္။

https://www.myanmaryangtse.com.mm/images/stories/smart_thumbs/ayegon1_thumb_medium240_0.jpg

https://www.myanmaryangtse.com.mm/images/stories/smart_thumbs/ayegon2_thumb_medium240_0.jpg
https://www.myanmaryangtse.com.mm/images/stories/smart_thumbs/ayegon6_thumb_medium240_0.jpg
https://www.myanmaryangtse.com.mm/images/stories/smart_thumbs/ayegon5_thumb_medium240_0.jpg

 

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.